Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нефт и нефтопродукти. Определяне съдържанието на асфалтени

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Изпитване на корозионното действие върху метали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на неутрализационното число чрез потенциометрично титриране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на противоизносните и противозадирни свойства на смазочни масла и течности на четирисачмена машина

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и отработени масла. Определяне на PCB и сродни продукти. Част 1: Разделяне и определяне на избрани PCB конгенери чрез газова хроматография (GC) с използване на електронно улавящ детектор (ECD)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и отработени масла. Определяне на PCB и сродни продукти. Част 2: Изчисляване съдържанието на полихлорирани бифенили (PCB)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и отработени масла. Определяне на PCB и сродни продукти. Част 3: Определяне и установяване съдържанието на полихлорирани терфенили (PCT) и полихлорирани бензил толуени (PCBT) чрез газова хроматография (GC) с използване на електронно улавящ детектор (ECD)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на типове ароматни въглеводороди в средни дестилати. Метод на високоефективна течна хроматография и доказване чрез показателя на пречупване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на съдържанието на никел и ванадий. Метод на атомноабсорбционна спектрометрия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на органични халогениди. Окислителен микроколориметричен метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Разделяне и характеризиране на метилови естери на мастни киселини (FAME) от средни дестилати. Метод на течна хроматография (LC)/газова хроматография (GC)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Суров катран и суров бензен. Характеристики и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-51 още

Нефтени и сродни продукти. Определяне стабилността на окисление и корозионното действие на негорими фосфатноестерни флуиди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтени и сродни продукти. Определяне на хидролитната стабилност на негорими фосфатно естерни флуиди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на разпределението на обхвата на кипене чрез метод на газова хроматография. Част 1: Средни дестилати и базови смазочни масла

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на разпределението на обхвата на кипене чрез метод на газова хроматография. Част 2: Тежки дестилати и остатъчни горива

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне разпределението на обхвата на кипене чрез метод на газова хроматография. Част 3: Суров нефт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне разпределението на обхвата на кипене чрез метод на газова хроматография. Част 4: Леки фракции от суров нефт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още