Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-15 още

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Усвояване на разтворими в азотна киселина фракции и елементи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на живак. Част 1: Атомно-абсорбционна спектрометрия по метода чрез студена пара (CV-AAS)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на живак. Част 2: Атомно-флуоресцентна спектрометрия по метода чрез студена пара (CV-AFS)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Почви, обработени биоотпадъци и утайки. Определяне на диоксини и фурани и диоксинподобни полихлорирани бифенили с газхроматография и масселективен детектор с висока разделителна способност (HR GC-MS)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Метод за изпитване за определяне степента на киселинност на почвата съгласно Baumann-Gully

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Твърди матрици в околната среда. Определяне на полихлорирани бифенили (PCB) чрез газхроматографско-масселективно откриване (GC-MS) или откриване с електронно улавяне (GC-ECD)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Почви, утайки, обработени биоотпадъци и отпадъци. Определяне на полициклични ароматни въглеводороди (PAH) чрез газова хроматография (GC) и високоефективна течна хроматография (HPLC)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Почви, обработени биоотпадъци и утайки. Определяне на pH (ISO 10390:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Определяне съдържанието на карбонати. Обемен метод (ISO 10693:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на действителния капацитет на катионен обмен и базово ниво на насищане с разтвор на бариев хлорид (ISO 11260:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвата. Оценяване на въздействието от замърсени с петролни въглеводороди почви (ISO 11504:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на избрани взривни вещества и сродни съединения. Част 3: Метод чрез течна хроматография и тандемна масспектрометрия (LC-MS/MS) (ISO 11916-3:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Почви и отпадъци. Указания за избор и прилагане на методи за проверка (ISO 12404:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Изследване на почви за избрани елементи с енергийно диспергирана рентгеново-флуоресцентна спектрометрия с ръчен или преносим инструмент (ISO 13196:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на обменната киселинност с разтвор на бариев хлорид като екстрагент (ISO 14254:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Газхроматографско определяне на съдържанието на летливи ароматни въглеводороди, нафталин и летливи халогенирани въглеводороди. Метод за продухване и улавяне с топлинна десорбция (ISO 15009:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Почви и отпадъци. Определяне на хром (VІ) в твърди вещества чрез алкално изваряване и йонообменна хроматография със спектрофотометрично откриване (ISO 15192:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още