Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Включен в работната програма

CEN/TC 346 още

Метод за вземане на проби от изолационни течности (IEC 60475:2022)

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността на утаяване на битумни емулсии

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне стойността на pH на битумни емулсии

ТК-67 още
Техническа редакция

Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин. Определяне на общата киселинност. Метод чрез титриране с цветен индикатор

ТК-67 още
Техническа редакция

Нефтопродукти и сродни материали. Определяне на въглеводородните групи. Метод чрез адсорбция с флуоресцентен индикатор

ТК-67 още
Техническа редакция

Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване

ТК-67 още

Елипсометрия. Принципи (ISO 23131:2021)

ТК-42 още
Стандартизационна редакция

Метални покрития. Измерване дебелината на покрития. Метод на сканираща електронна микроскопия (ISO 9220:2022)

ТК-42 още
Стандартизационна редакция

Горещопоцинковани покрития на готови продукти от желязо и стомана. Спецификации и методи за изпитване (ISO 1461:2022)

ТК-42 още
Стандартизационна редакция

Метални и други неорганични покрития. Повърхностна обработка, метални и други неорганични покрития. Речник (ISO 2080:2022)

ТК-42 още
Езикова и стилова редакция

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-3: Гранични стойности. Определяне на граничните стойности на измененията на напрежението, флуктуациите на напрежението и фликера в обществени мрежи ниско напрежение за устройства с входен ток ≤16 A за фаза, които не подлежат на условно свързване (IEC 61000-3-3:2013/A2:2021/Cor .1:2022 )

ТК-75 още

Процедури за измерване на нивата на магнитно поле, генерирани от електронни и електрически устройства/съоръжения в автомобилната среда по отношение на облъчване на хора. Част 1: Нискочестотни магнитни полета (IEC 62764-1:2022)

ТК-75 още
Стандартизационна редакция

Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали. Част 2: Подробни изисквания за качество (ISO 3834-2:2021)

ТК-30 още
Техническа редакция

Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали. Част 5: Документи, необходими за потвърждаване на съответствие с изискванията за качество съгласно ISO 3834-2, ISO 3834-3 или ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2021)

ТК-30 още
Стандартизационна редакция

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Макроскопско и микроскопско изследване на заварени съединения (ISO 17639:2022)

ТК-30 още
Езикова и стилова редакция

Величини и единици. Част 4: Механика (ISO 80000-4:2019)

ТК-28 още
Гласуване в БИС ТК/БИС ТС

Минерални торове. Определяне на средство за забавяне на нитрификацията DMPSA в минерални торове. Метод с използване на високоефективна течна хроматография (HPLC)

ТК-63 още