Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Резултати от проекта

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Проект BG161PO003-4.3.01-0003-C0001
„Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”

Българският институт за стандартизация изпълни успешно 4-годишния проект „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”. Той беше финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”.

Резултатите от проекта подпомагат конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на Общия европейски пазар и улесняват българския бизнес при прилагане на европейските и международни стандарти за подобряване на качеството и конкурентното им позициониране на външните пазари.

В рамките на проекта бяха изпълнени 18 дейности, част от които с инвестиционен характер. По-долу са посочени постигнатите резултати по най-важните от тях.

Проучване на нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС

Със стартирането на изпълнението на проекта е проведено социологическо проучване за нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС.

В резултат на това са:

При изпълнението на дейността са подготвени 10 въпросника и анкети; проведени са 660 интервюта; изготвен е анализ на нуждите и проблемите на предприятията и бизнеса в България и анализ на настоящото състояние на предоставяните услуги.

В края на проекта е направено второ проучване за установяване на ефекта от изпълнението на дейностите, като саразработени 10 анкети; проведени са 509 интервюта, изготвени са анализ на постигнатия напредък по отношение на ефекта върху предприятията и бизнес операторите и доклад с препоръки за последващи действия.

Проучването отчете повишената разпознаваемост на БИС и предлаганите от него услуги в резултат от проведените дейности по проекта. Някои от по-интересните факти са:

Данни и изводи от направените проучвания и анализи са използвани при разработването на Маркетинговия план на БИС за 2014 г.

Подготовка, организиране и провеждане на широкомащабна информационна кампания в цялата страна, насочена към повишаване информираността на предприятията и представители на бизнеса по отношение на дейността на БИС и органите от националната инфраструктура по качество (НИК)

В рамките на кампанията са проведени 36 събития:

с общо 1 857 участници в цялата страна.

Общите семинари включваха теми, представящи дейността на БИС и предоставяните услуги, ползите от участието в процеса по стандартизация и от прилагането на стандартите.

Специализираните семинари и обучения се проведоха по теми от интерес в определени сектори и на тях бяха представени специфични стандарти в съответната област. Темите за кръглите маси бяха определени в зависимост от актуалността им и необходимостта от дискусии по въпроси, свързани с разработването и прилагането на конкретни стандарти. Целевата група на всички събития бяха представители на бизнеса в България и свързаните с тях организации. Целта при организирането на събитията бе да се покрият всички региони, като тематиките бяха подбирани съгласно интереса на фирмите от съответния регион.

Кампанията се радваше на огромен интерес от представителите на бизнеса от цялата страна, като показател за това е фактът, че при планиран брой 450 лица, които да бъдат обхванати от нея, реалният брой участници бяха 1 857, което е 4 пъти над очакваното.

Подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали

Разработени и издадени са 7 информационни брошури на различни тематики и 7 техни преработени и актуализирани издания. Те представят на достъпен език обобщена информация за стандартите и стандарти в определени сектори – обща информационна брошура „Светът на стандартите” и 6 специализирани брошури по следните актуални теми: „Системи за управление”, „Стандартите в строителството”, „Стандарти за услуги”, „Стандарти и хранителни продукти”, „Енергийна ефективност” и „Стандартите и сигурността на информацията”. Брошурите са разпространявани по време на организираните от БИС събития, в Бизнес информационния център на БИС и в други подходящи случаи, свързани със съответната тематика.

Чрез разработването, отпечатването и разпространението на брошурите се постигна подобряване на информационната среда, свързана с дейността по стандартизация, както и познаваемостта на тематиката от страна на малките и средните предприятия (МСП).

Подготовка и провеждане на кампания за популяризиране на ролята и дейността на БИС, представяне на услугите на БИС и популяризиране ролята на стандартите

Проведена е цялостна медийна кампания (телевизия, радио, печатни издания, специализирани издания, интернет и т.н.) за популяризиране на стандартите и дейността по стандартизация, достигнала аудитория от над 2,4 милиона души във възрастовата граница 18-49 г. за цялата страна. Кампанията се проведе в две части – два отделни периода на интензивна рекламна дейност чрез различни медийни средства – телевизия, радио, вестници, специализирани издания, интернет и други. На всеки етап от рекламната кампания бяха излъчени по 4 рекламни клипа – два за телевизионно и два за радиоизлъчвания. Създадените клипове бяха в две направления – насочени към бизнеса и насочени към крайните потребители, като целта беше повишаване на разпознаваемостта на БИС сред широката общественост и насърчаване на търсенето и прилагането на стандартите.

Кампанията включи и множество платени публикации в национални и регионални печатни издания, телевизионни и радиоинтервюта и репортажи, масирана интернет кампания в бизнес сайтове, съобщения в информационни агенции. С вестник „Банкеръ” като вложка бяха разпространени и част от общите информационни брошури.

Медийната кампания не само изпълни гарантираното достигане на целевите аудитории, а почти удвои заложените в началото на кампанията рейтинг точки. Общо за кампанията бяха заложени 381 излъчвания, а бяха постигнати 699 излъчвания. Като цяло клиповете са били видени поне веднъж от над 2,4 милиона души във възрастовата рамка 18-49 г. за цялата страна.

Предоставяне на нови услуги на бизнеса чрез организиране на Бизнес информационен център на БИС

В рамките на тази дейност е извършена реконструкция на помещенията, предназначени за Бизнес информационен център, Център за срещи, конференции и обучение (три заседателни зали), Печатен център, санитарни възли и офис на проекта, както и оборудването им с мебели и съответната техника.

Извърши се усъвършенстване и надграждане на софтуерната система на БИС за управление на базата данни със стандарти и се създаде пълен електронен фонд от стандарти. В резултат на това БИС разполага с пълнотекстова база-данни с разширени и подобрени функции, които ще бъдат от полза както за членовете на организацията, така и за всички МСП.

Усъвършенстваната софтуерна система и пълнотекстовата база позволиха да бъдат въведени и нови услуги за разпространение на стандарти, които не са предвидени като резултати от проекта:

След изпълнението на този пилотен проект още два университета изявиха желание за подобни информационни центрове, а на ниво европейски организации за стандартизация БИС беше посочен като добра практика по отношение работата с бизнеса и научните среди. Целта на информационните центрове е да мотивира студентите да познават и използват стандартите още по време на обучението си в университетите, за да могат след завършването си и стартиране на кариерата си да бъдат готови да прилагат стандарти в предприятията и организациите, където ще започнат работа.

Обособен е собствен печатен център, оборудван със съвременна печатна техника. Служителите от отдели "Издателска дейност" и "Информационни услуги и продажби" са обучени за работа с новата техника. Като резултат от дейността БИС вече подготвя и печата самостоятелно всички свои основни издания със следното оборудване: черно-бяла листова производствена дигитална система за печат на книжни тела, цветна листова производствена дигитална система за печат на цветни корици и вложки към книжните тела и др. цветни приложения, софтуер, интегриращ двете производствени печатни решения в единна система, машина за подлепяне на корици с топло лепило, автоматичен дигитален нож за обрязване и форматиране, печатна система за печат и запис върху дискове.

Центърът за срещи, конференции и обучения е обособен в три зали с различен формат. Доставено и монтирано е оборудване (мебели, компютри, принтери, мултимедийни проектори, екрани, учебни дъски, преводаческа техника и др.). Центърът се използва активно за организиране на заседания на техническите комитети на БИС, за провеждане на семинари, обучения и работни срещи и позволи на БИС да бъде домакин на международни събития.

Разширяване и развитие на интегрирана база-данни на БИС

Усъвършенстваната и надградена информационна система и база-данни на БИС и новата интернет страница на БИС предоставят нови възможности както за улеснено участие в дейността по стандартизация и в работата на техническите комитети на БИС, така и за разработване и предлагане на нови услуги на бизнеса.

След изпълнението на дейността интегрираната база-данни осигурява:

Усъвършенстване предоставянето на услуги за бизнеса с високо качество чрез комуникационно обезпечаване на БИС

Беше доставено и изцяло ново ИТ оборудване за служителите на БИС, с което значително се модернизира техническото осигуряване на дейността по стандартизация. Доставена беше IT техника и беше изградена самостоятелна оптична интернет връзка. Беше подобрена комуникацията на БИС с европейските, международните и чуждестранните организации по стандартизация. Постигната беше ефективно функционираща интегрирана IT система, чрез която се осигури бърз и надежден достъп на предприятията до продуктите и услугите на БИС.

Разработване на стратегически план и мерки за развитието на БИС за периода до 2017 г.

По тази дейност са проведени 667 анкети; изготвен е анализ за състоянието на стандартизационната система в България, анализ на дейността по маркетинг в БИС и политика за развитие, анализ на политиката на БИС за развитие на човешките ресурси и нуждите от специализирани обучения, предназначени за повишаване на квалификацията и професионалните умения на служителите от БИС.

Разработени са стратегически насоки за усъвършенстване на стандартизационната система в България и развитие на БИС за периода до 2017 г., които станаха основата на разписаната и приета през 2013 г. от УС Стратегия на БИС до 2017 г.

Важни изводи и препоръки са взети предвид и при изработването на Маркетинговия план на БИС за 2014 г.

Провеждане на серия от специализирани обучения на служители и експерти от БИС

В рамките на проекта бяха проведени следните обучения на служители от БИС от Испанската асоциация за стандартизация и сертификация (AENOR) с цел повишаване административния капацитет на организацията:

Повишеният административен капацитет на института позволи да бъде оптимизирана работата в процеса на стандартизация, да бъдат насочени повече усилия към маркетинговите и PR дейности, да бъдат предоставяни повече и по-качествени услуги на предприятията в България.

Въвеждане на система за управление на качеството в БИС в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008

В БИС е внедрена и функционира сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008. За целта бяха разработени наръчник по качеството, 23 процедури и инструкции, 67 формуляра за водене на записи.

След първоначалния одит за получаване на сертификат за съответствие бяха проведени 2 контролни одита, а през м. април 2014 г. БИС получи сертификат за съответствие за още 3 години. Системата е функционираща, поддържа се и се развива в съответствие с променящата се среда.

Подпомагане участието на представителите на бизнеса в процеса на разработване на европейски и международни стандарти и интегриране на БИС в европейските и международни организации по стандартизация

В рамките на дейността беше осигурено участието на експерти от БИС в заседания, работни срещи, работни групи и други мероприятия на Техническите комитети и работните органи на CEN/CENELEC и ISO/IEC. Участие в срещите взеха представители на бизнеса и експерти от техническите комитети на БИС. 62 експерта и делегати от БИС и бизнеса са участвали в 46 срещи на европейските и международните организации по стандартизация. През 2012 г представители на българския бизнес участваха в Годишната среща по стандартизация на най-високо ниво и съпътстващите я два дискусионни форума и изложение. Като резултат беше отчетен повишен интерес към участие в дейностите по стандартизация и на европейско ниво.

БИС стана домакин на най-авторитетно европейско събитие в областта на стандартизацията – Срещата на най-високо ниво на европейските организации по стандартизация – CEN и CENELEC, в което участваха 210 души. Паралелно с международно събитие бяха проведени дискусионен форум с представители на националните членове на европейската организация за стандартизация CEN и българския бизнес с 59 участници и дискусионен форум с представители на националните членове на европейската организация за стандартизация CENELEC и българския бизнес в електротехническата област с 66 участника. Организирано беше и изложение за фирмите – членове на БИС и бизнес организации от България – 28 участници.

Осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество чрез интегрирането на БИС в европейски и международни системи за оценяване на съответствието

Експерти на БИС и експерти на консултанта AENOR разработиха съвместно 3 сертификационни схеми. На база на направен анализ и проведени консултации бяха избрани следните три сектора за разработване на схемите: соларни колектори и системи, SPA туристически услуги, пресни плодове и зеленчуци. Два от секторите (SPA туристически услуги и пресни плодове и зеленчуци) са избрани на база на характерните особености на икономиката в България и значителния опит на консултанта в тези сектори. Схемата за соларните колектори е избрана въз основа на факта, че за това съществува CEN Keymark и дава възможност за присъединяване на БИС към европейски сертификационни схеми.

Беше направен анализ на съществуващата ситуация в БИС относно разработването на сертификационни схеми, наличието на документи, процедури и досегашна практика, проблеми и възможности. Съвместно с експертите на БИС бяха разработени процедури и документи по трите схеми и бяха подобрени Общи правила на БИС за сертификация, на базата на правилата на CEN-CENELEC.

Експертите на БИС бяха запознати подробно и с опита на AENOR в областта на сертификационните услуги, както и по конкретните схеми.

Визуализация на дейностите и резултатите по проекта

По време на цялостното изпълнение на проекта са прилагани мерки за публичност, визуализация и популяризиране на проекта, дейностите и резултатите, както и на ОП "Конкурентоспособност" и ЕФФР.

За целите на визуализацията са изработени 2500 бр. химикалки, 2000 бр. папки, 500 бр. плакати, 2000 бр. брошури, 1000 бр. рекламни чаши, 1100 бр. флайери, 1500 бр. листовки, изработени и монтирани са 6 постоянни интериорни информационни табели и 2 светещи табели, за целите на събитията са изработени 6 банера.

В постоянна актуалност беше поддържана интернет страница на проекта, на която бяха публикувани 91 новини.

На доставеното оборудване са поставени стикери за визуализация.

Управление на проекта

Екипът за управление на проекта беше изцяло съставен от служители на БИС, а екипът за изпълнение включваше както служители на трудови договори, така и външни експерти, които подпомагаха специфични дейности по проекта.

За периода на изпълнение бяха изготвени и внесени 10 отчета, съдържащи техническа и финансова част.

Извършен беше одит на цялостното финансово изпълнение и отчитане на проекта.