Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Декларация за поверителност

Въведение

БИС се ангажира да защитава и уважава вашите лични данни. Искаме да гарантираме, че получавате информацията, съдържанието и опита, които са най-важни за вас. БИС се ангажира да защитава поверителността на своите членове, клиенти, заинтересовани страни, членове на технически комитети, доставчици, контрагенти, кандидати за работа и други лица за контакт, за да удовлетворим техните потребности, да извършваме нашата дейност и да спазваме законовите си задължения.

Нашите правила и процедури за обработване на лични данни са разработени в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

Кои сме ние?

БИС е администратор на лични данни.
Български институт за стандартизация ул. Лъчезар Станчев 13 София, ж.к.Изгрев e-mail: standards@bds-bg.org

Тел: (02) 8174 504

Website: http://www.bds-bg.org

Длъжностно лице по защита на данните:
име: Деница Валентинова Иванова-Илиева

тел.: 02/8174 528
факс: 02/8174 573
e-mail: denitsa.ilieva@bds-bg.org и
privacy@bds-bg.org.

1. Каква видове лични данни събираме?

А. ПОТРЕБИТЕЛИ И КЛИЕНТИ НА БИС

Ние събираме и обработваме вашите лични данни, когато взаимодействате с нас и нашите продукти, например когато купувате продукти (стандарти, стандартизационни документи и други издания на БИС) и услуги от нас, когато сключвате договор с нас, при попълване на формуляр или изпращане на имейл, при участие в работата на техническите комитети на БИС или кандидатстване за работа в БИС.

Информацията, която ни предоставяте, може да включва:

В зависимост от конкретните продукти и/или услуги, които ползвате, БИС обработва някои или всички от изброените данни:

В. ЧЛЕНОВЕ НА БИС И БИС/ТК

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни, когато Вие и/или представляваната от Вас организация се свърже с нас, за да станете член БИС.

Личните данни, които обработваме, включват:

С. КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В БИС

Ние събираме и обработваме лични данни за Вас, когато кандидатствате за работа при нас. Ние получаваме тази информация директно от Вас, както и от трети страни, като например агенции за набиране на персонал, или бивши работодатели.Можем да получим информация и от обществените Ви профили, които са достъпни онлайн.

Личните данни, които обработваме, включват:

1. данни относно физическата идентичност на лицата:

2. данни относно образованието:

3. данни относно трудовата дейност:

4. данни относно здравния статус на лицата;

5. данни относно свидетелство за съдимост.

2. За какви цели използваме вашите лични данни?

БИС може да използва и да разкрива вашите лични данни за основната цел, за която те са събрани или за разумно очакваните цели, свързани с основната цел или за целите, за които сте съгласни, и при други обстоятелства, разрешени от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, ЗЗЛД и подзаконовите актове по прилагането му.
Ако желаем да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ние ще ви предоставим нова декларация, обясняваща тази нова употреба, преди да започне обработката и да посочим съответните цели и условия за обработка. Където и когато е необходимо, ще поискаме вашето предварително съгласие за новата обработка.

А. ПОТРЕБИТЕЛИ И КЛИЕНТИ НА БИС

Вашите лични данни са необходими, когато:

В. ЧЛЕНОВЕ НА БИС И БИС/ТК

Вашите лични данни са необходими с цел:

С. КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В БИС

Ние обработваме личните данни, изброени в параграф 1 по-горе, за следните цели, само в съответствие с нашите законни интереси:

3. Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

БИС може законно да обработва информацията, която имаме за Вас, поради следните причини:

4. С кого и къде ще споделяме вашите лични данни?

БИС може да сподели вашите лични данни с трети страни, или защото сте се съгласили да ни позволите да направим това, или по правни причини. Например, може да споделим личната ви информация:

5. Колко време ще запазим личните Ви данни?

Ние няма да съхраняваме Вашата лична информация по никакъв начин по-дълго от необходимото и ще запазим само личната информация, която е необходима във връзка с изпълнението на конкретната цел по т.2.
БИС ще съхранява определена информация, както спазва законовите си задължения или толкова, колкото е разумно необходимо за разрешаване на спорове, предотвратяване на измами и злоупотреби или прилагане на нашите общи условия.
Когато сте клиент, ние ще запазим Вашата информация за продължителността на всякакви договорни отношения, които имате с нас и след това за период от 12 месеца, освен ако не сте клиент, който закупува стандарти, в който случай ще запазим Вашата информация за 10 години.
В случай на контакт със служител от отдел „Информационни услуги, продажби и библиотека" , ние ще запазим тези данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним заявката Ви.
Ние ще запазим Вашите данни докато вие не поискате те да бъдат заличени. В някои случаи законите могат да изискват от БИС да съхранява определена информация за конкретни периоди, различни от изброените по-горе.
Когато сте член на БИС или на БИС/ТК, ние ще запазим Вашите лични данни за периода на съществуване на Техническия комитет. Освен това, ние ще запазим името Ви (макар и не другите Ви данни) за неопределено време с цел да докажем законното конституиране на Техническия комитет и прозрачността на процеса на разработване на стандарти.
Когато сте представител на министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет, научни организации, институти и висши училища , ние ще запазим Вашите данни за периода, в който изпълнявате тази функция.
В някои случаи законите могат да изискват от БИС да съхранява определена информация за конкретни периоди, различни от изброените по-горе.
Когато сте кандидат за работа в БИС, ние ще запазим личните данни, свързани с Вашето заявление за работа (включително всякакви записи от интервюта) за 6 месеца от датата на тяхното създаване/получаване от БИС. Ако кандидатурата Ви е успешна и станете член на персонала, ние ще Ви информираме за отговорностите на работодателя във връзка със защита на личните данни.
Когато в процедура по подбор работодателят е изискал да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Работодателят връща документите, по начина, по който са подадени.

6. Къде се съхраняват Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме от Вас, се съхраняват в ЕИП (Европейското икономическо пространство).

Ако прехвърлим личните ви данни извън ЕИП, това ще бъде, защото сте дали съгласието си или защото имаме правна причина да го направим.
Някои примери за причините, поради които данните ви могат да бъдат обработвани извън ЕС, включват:

Когато ние сме ви предоставили (или вие сте избрали) парола, която ви позволява да осъществявате достъп до определени части от нашия сайт, вие сте отговорни за запазването на тази парола като поверителна. Вие не трябва да споделяте тази парола с никого.

7. Какво ще стане, ако избера да не ви дам моята лична информация?

Ако не ни предоставите Вашата лична информация, необходима, за да ви предоставим продукти или услуги, тогава ние може да предоставим услугите или продуктите при Ваше посещение в офис на БИС.

Профилите на потребителите, които не потвърдят съгласието си за основните цели на регистрацията в bds-bg.org, ще бъдат заключени/ псевдонимизирани/ криптирани/ деактивирани. Тези профили ще бъдат достъпни само след получаване на Вашето съгласие.

Когато личните данни не са получени директно от субекта на данните, БИС трябва да предостави на субекта на данни следните допълнителни данни в рамките на 1 месец от получаването на личните му данни:

8. Какви са моите права във връзка с моите лични данни?

БИС ще зачита вашите законни права върху вашите лични данни.

По-долу са правата, които имате по закон и какво прави БИС за защита на тези права.

8.1. Право да бъдете информирани

БИС публикува тази декларация за информираност относно обработването на лични данни, за да ви информира за това, как обработваме вашата лична информация. Стремим се да бъдем прозрачни относно това как използваме вашите данни.

8.2 Право на достъп

Ако желаете да имате достъп до личните данни, които БИС съхранява за Вас, моля обърнете се към privacy@bds-bg.org.

8.3 Право на актуализиране

Ако информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, можете да ни уведомите и да поискате от нас да я коригираме или допълним. Ако тези данни са предоставени на трети страни с ваше съгласие или по законови причини, тогава ние също ще ги уведомим за тяхното коригиране.

8.4 Право на заличаване

Ако Вие искате БИС да заличи вашите лични данни и няма законова причина за тяхната обработка и съхранение, моля обърнете се към privacy@bds-bg.org.

8.5 Право на възражение

Ако имате възражение относно начина, по който сме обработили личните Ви данни, може да ни помолите да ограничим начина, по който използваме личните Ви данни, докато възражението Ви бъде разрешено. Например, имате право да ни поискате да не обработваме личните Ви данни за маркетингови цели. Можете да упражните правото си да предотвратите подобна обработка, като отбележите в определено поле в съобщенията, които използваме, като кликнете върху бутона за прекратяване на абонамента за всяко съобщение, което Ви изпращаме, или като се свържете с нас. Вие имате право да не бъдете обект на решение, включващо профилиране, което Ви засяга в значителна степен освен ако изрично сте се съгласили за това.

8.6 Право на оттегляне на съгласие

Когато сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, моля обърнете се към privacy@bds-bg.org.

9. Къде мога да намеря повече информация за действията на БИС относно моите данни?

Ако имате някакви запитвания относно тази декларация за информираност относно обработването на лични данни или искате да упражните вашите права, можете да се свържете с БИС, като използвате този имейл адрес: privacy@bds-bg.org. Ако не сте доволни от нашия отговор, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни: kzld@cpdp.bg.

Дата на издаване: май 2018 г.

Декларация за поверителност