Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: Здравеопазване на животните

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) прави предложение за създаване на нов технически комитет на CEN: Здравеопазване на животните (Animal Health).

Обхват на дейност:

Разработване на стандарти в областта на здравеопазването на животните.

Това включва:

• насоки за прилагане на диагностични методи и контрол на качеството на диагностичните реагенти;

• управление на данни и аналитични технологии, използвани за диагностични методи.

Изключени от обхвата са:

• терминологията и методите за диагностика на специфични заболявания, които вече са предмет на разглеждане от Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) и Референтните лаборатории на Европейския съюз (EURL);

• стандартите за първично производство в микробиологията на хранителната верига, които се разглеждат от CEN/TC 463 Mикробиология на хранителната верига;

• хуманното отношение към животните и зоотехника.

Цел и обосновка на предложението:

Международната търговия с животни, изменението на климата и промяната на екосистемите са основните фактори, благоприятстващи появата или повторната поява на болести по животните, включително зоонози, които могат да се предават от животни, както домашни, така и диви, на хора. Понастоящем се счита, че пандемията от Covid 19 е причинена от предаването на болестта от прилепите на хората. В допълнение, здравето на животните може също да има икономически въздействия, например чрез намаляване на производителността на животновъдството или възпрепятстване на търговията с животни както на национално, така и на международно ниво.

Стандартизацията на европейско ниво в областта на здравеопазването на животните ще осигури ясни, достъпни и признати документи за всички етапи от веригата за контрол на болестите по животните, допълващи ръководствата на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE). CEN/TC Здравеопазване на животните ще гарантира, че тези документи няма да пречат на работата на OIE, а по-скоро ще бъдат полезни. Неговата работа ще се основава на съществуващата работа на OIE за изготвяне на препоръки за прилагането на съществуващите методи, но също така ще разглежда допълнителни въпроси, като контрол на качеството на реагенти и електронен обмен на данни за здравето на животните на европейско ниво.

Най-общо казано, основните цели на новия европейски технически комитет са:

• насърчаване на добри практики за здравна диагностика на животните на европейско ниво,

• хармонизиране на практики,

• осигуряване на общи международни изисквания или насоки за повишаване на европейската конкурентоспособност в международната търговия,

• подкрепа на заинтересованите страни, например животновъдство и индустрия за диагностика,

• повишаване на експертния опит в тази област в държавите членки на CEN,

• подобряване на защитата на потребителите.

Основните категории заинтересовани страни са:

• Референтната лаборатория на Европейския съюз (EURL);

• Националната референтна лаборатория;

• животновъдството и индустрията за диагностика;

• международните организации като OIE и други;

• крайните потребители;

• министерства и ведомства, в частност Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните.

Всяка заинтересована страна може да представи становище по предложението в срок до 28.02.2021 г. на експерт Мария Христова, email: maria.hristova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 588

За повече информация относно предложението виж: