Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Покана за участие в редовното общо събраниe на БИС 16 юни 2023 г.

Покана за участие в редовното общо събраниe на БИС на 16 юни 2023 г. (обн. ДВ, брой 42 от 12.05.2023 г.)

Управителният съвет на Българския институт за стандартизация на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 16 юни 2023 г. (петък) от 11.00 часа в зала 4 „Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София, ул. „Г. С. Раковски” 108, етаж 2, при следния дневен ред:

  1. Приемане на членове на Българския институт за стандартизация.
  2. Преустановяване на правата на членове на Българския институт за стандартизация.
  3. Провеждане на избор на един член на Управителния съвет от групата по чл.8, т.2 от ЗНС и на един член на Управителния съвет от групата по чл.8, т.4 от ЗНС.
  4. Приемане на отчета за дейността на БИС за 2022 г. 
  5. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2022 г. 
  6. Приемане на бюджета на БИС за 2023 г. 
  7. Разни. 

Регистрацията на упълномощените представители на членовете на БИС започва в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл.13 от ЗНС и чл.30 от Устава на БИС събранието ще се проведе същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

В случай на липса на кворум между 11.00 и 12.00 ч. на участниците в Общото събрание ще бъдат представени последните изменения на уставите и вътрешните правила на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC.

Във връзка с т. 3 от дневния ред членовете на БИС от групата по чл.8, т. 2 от ЗНС - министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет и от групата по чл.8, т. 4 от ЗНС - лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране, са поканени да номинират свои представители за членове на Управителния съвет за остатъка от мандата за периода 2023 – 2026 г.

Номинираните представители за членове на Управителния съвет трябва да отговарят на условията на чл. 15, ал. 4 от ЗНС и се избират измежду упълномощените представители на членовете на БИС, като всеки член на БИС има един упълномощен представител.

Съгласно чл.33, ал.5 от Устава на БИС: 

„(5) Предложенията за избор на членове на управителния съвет, придружени с професионална биография, се представят в срок не по-късно от десет дни преди провеждането на общото събрание и се публикуват на интернет страницата на БИС.”

В тази връзка за спазването на разпоредбите на Устава на БИС, моля предложенията, придружени с професионална автобиография, в писмен вид или по електронна поща (e-mail: ivelin.burov@bds-bg.org), да бъдат представени най-късно на 6 юни 2023 г., за да бъдат своевременно публикувани на интернет страницата на БИС. Препоръчително е професионалните автобиографии да акцентират върху опита на кандидатите за членове на Управителния съвет в дейността по стандартизация.

Документите за обсъждане от дневния ред на Общото събрание ще бъдат публикувани на интернет страницата на БИС не по-късно от 6 юни 2023 г. след провеждане на заседание на Управителния съвет, за да могат всички участници в Общото събрание да се запознаят с тях предварително.

Лице за контакти:

Елена Друмева, тел. 02/8174 540, е-mail: members@bds-bg.org и факс 02/8174-508.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

ИВЕЛИН БУРОВ