Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Покана за избор на доставчик на ваучери за храна

**Покана за избор на доставчик на ваучери за храна**
Във връзка с изпълнение на решение от 14.05.2013 г. на Общото събрание на служителите на БИС се обявява процедура за избор на доставчик на ваучери за храна за 70 служители по реда на глава **осма „а”** от ЗОП на база **„най-ниска цена”.**
**Максимална стойност на доставката**: **40 000 лв. без ДДС за срок от една година от сключване на договора.**
Кандидатите за участие трябва да имат валидно разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна от Министерство на финансите, копие от което да е нотариално заверено и приложено към ценовата оферта. Цената на офертата включва отпечатване и доставка на ваучерите, като срокът на доставка е пет работни дни от заплащането им.. Необходимо е да се приложи списък на веригите и магазините, където ваучерите могат да се ползват.
**Срок за валидност на ценовата оферта**: 31.05.2013 г.
**Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на** **22** **май 2013 г.** Офертите се подават в деловодството на БИС на адрес: гр. София - 1797, жк „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 13.
**За контакти**: Александър Попов - тел. 02 81 74 528 или 0885 66 40 10.