Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проект по ОП

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Проект BG161PO003-4.3.01-0003-C0001
„Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”

Българският институт за стандартизация изпълни проект „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Приоритетна ос 4 ”Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”. Продължителността на проекта беше 36 месеца.

Целта беше да се подобри конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на Общия европейски пазар. Проектът насърчи българския бизнес за широко прилагане на европейските и международни стандарти за подобряване на качеството и конкурентното им позициониране на външните пазари.

Резултати от проекта

Българският институт за стандартизация изпълни успешно 4-годишния проект „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”.

Дейности

Проучване нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС

За проекта

Българският институт за стандартизация изпълни проект „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”