Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Общо събрание на БИС

**Общо събрание на БИС**
Управителният съвет на БИС свиква своето редовно годишно събрание. То ще се проведе на **26.04.2013 г. от 11 часа в Националния дом на науката и техниката, София, ул. „Г. С. Раковски”, №108, ет.3, зала 4 „Асен Златаров”** при следния дневен ред:
 1. Приемане на нови членове на БИС
 2. Преустановяване на правата на членове на БИС
 3. Избор на член на Управителния съвет от групата по чл. 8, т. 1 от ЗНС за остатъка на мандата до 2016 г.
 4. Избор на член на Управителния съвет от групата по чл. 8, т. 2 от ЗНС за остатъка на мандата до 2016 г.
 5. Избор на член на Контролния съвет от групата по чл. 24, ал. 3 от ЗНС за остатъка на мандата до 2016 г.
 6. Приемане на предложения за промяна на устава на БИС във връзка с влизането в сила на Регламент 1025/2012 за европейската стандартизация.
 7. Приемане на отчета за дейността на БИС за 2012 г.
 8. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2012 г.
 9. Приемане на бюджета на БИС за 2013 г.
  • Доклад към проекта на бюджет на БИС за 2013 г.
  • Проект на бюджет за приходи на БИС за 2013 г.
  • Проект на бюджет за разходи на БИС за 2013 г.
 10. Разни.
**Регистрацията на упълномощените представители на членовете** на БИС започва в **9.30 ч.** и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от Устава на БИС събранието ще се проведе същия ден в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.