Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Общо събрание на БИС

**Общо събрание на БИС**
Управителният съвет на Българския институт за стандартизация свиква редовно общо събрание на БИС. Събранието ще се проведе **от 11 часа на** **20.04.2012 г. в Националния дом на науката и техниката в София, ул. „Г. С. Раковски”, №108, ет. 3, зала 4 „Асен Златаров”** при следния дневен ред:
1. Приемане на членове на БИС 2. Преустановяване на правата на членове на БИС 3. Приемане на [**отчета за дейността**](/images/upload/Novini/OTCHET_BIS_2011.pdf) на БИС за 2011 г. 4. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2011 г. - [**Доклад**](/images/upload/Novini/Obshto_subranie_2012/Doklad_otchet_budjet_2011.pdf) към отчета за бюджета на БИС за 2011 г. - [**Отчет за приходите**](/images/upload/Novini/Obshto_subranie_2012/Otchet_budjet_prihodi_2011.pdf) на БИС за 2011 г. - [**Отчет за разходите**](/images/upload/Novini/Obshto_subranie_2012/Otchet_budjet_razhodi_2011.pdf) на БИС за 2011 г. - [**Отчет за изпълнение на Проект**](/images/upload/Novini/Obshto_subranie_2012/Godishen_otchet_2011_Proekt.pdf) "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България" за 2011 г. - [**Отчет за субсидията**](/images/upload/Novini/Obshto_subranie_2012/Otchet_subsidia_2011.pdf) на БИС за 2011 г. - [**Годишен финансов отчет**](/images/upload/Novini/Obshto_subranie_2012/Godishen_finansov_otchet_2011.pdf) на БИС за 2011 г. 5. Приемане на бюджета на БИС за 2012 г. - [**Доклад**](/images/upload/Novini/Obshto_subranie_2012/Doklad_proekt_budjet_2012.pdf) към проекта на бюджет на БИС за 2012 г. - Проект на бюджет за [**приходи**](/images/upload/Novini/Obshto_subranie_2012/Proekt_budjet_prihodi_2012.pdf) на БИС за 2012 г. - Проект на бюджет за [**разходи**](/images/upload/Novini/Obshto_subranie_2012/Proekt_budjet_razhodi_2012.pdf) на БИС за 2012 г. 6. Избор на член на управителния съвет от групата по чл. 8, т. 2 от ЗНС за остатъка на мандата до 2016 г. 7. Разни.
**Регистрацията на упълномощените представители на членовете** на БИС започва в **9.30 ч.** и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от Устава на БИС събранието ще се проведе същия ден в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.