Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Общо събрание на БИС

**Общо събрание на БИС**
Управителният съвет на Българския институт за стандартизация свиква редовно общо събрание на БИС. Събранието ще се проведе **от 11 часа на** **20.04.2012 г. в Националния дом на науката и техниката в София, ул. „Г. С. Раковски”, №108, ет. 3, зала 4 „Асен Златаров”** при следния дневен ред:
 1. Приемане на членове на БИС
 2. Преустановяване на правата на членове на БИС
 3. Приемане на отчета за дейността на БИС за 2011 г.
 4. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2011 г.
 5. Приемане на бюджета на БИС за 2012 г.
  • Доклад към проекта на бюджет на БИС за 2012 г.
  • Проект на бюджет за приходи на БИС за 2012 г.
  • Проект на бюджет за разходи на БИС за 2012 г.
 6. Избор на член на управителния съвет от групата по чл. 8, т. 2 от ЗНС за остатъка на мандата до 2016 г.
 7. Разни.
**Регистрацията на упълномощените представители на членовете** на БИС започва в **9.30 ч.** и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от Устава на БИС събранието ще се проведе същия ден в 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.