Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Във връзка с публикуването на нови издания на следните стандарти БДС EN 1329-1:2021, БДС EN 13598-1:2020 и БДС EN 13598-2:2020 възниква необходимост от актуализиране и на националните приложения към тях. Новите издания на националните приложения ще отменят съществуващите, които се отнасят за предишните издания на посочените европейски стандарти.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в Р България продуктите, които се влагат във водопроводни и канализационни тръбопроводни системи, подлежат на задължително оценяване на съответствието, включващо сертификация. Поради тази причина и във връзка с изпълнение на актуализираната работна програма на БИС/ТК 81 за 2021 г., в частта ѝ „разработване на стандарти на национално ниво”, и съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, част 2, БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

prБДС EN 1329-1:2021/NA Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата. Национално приложение (NA)

prБДС EN 13598-1:2020/NA Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части и плитки ревизионни камери. Национално приложение (NА)

prБДС EN 13598-2:2020/NA Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни камери. Национално приложение (NА)

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 22.01.2022 г. на електронната поща на Христина Георгиева, секретар на БИС/ТК 81: hristina.georgieva@bds-bg.org

Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части и плитки ревизионни камери. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни камери. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още