Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Област на стандартизация: Козметична микробиология

prБДС EN ISO 18415:2017/A1:2022 Козметични продукти. Микробиология. Откриване на специфични и неспецифични микроорганизми. Изменение 1 (ISO 18415:2017/FDAM 1:2022)

Настоящ етап: Официално гласуване – от 16.06.2022 г. до 25.07.2022 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 08.05.2023 г.

Този стандарт определя основните насоки за откриване и идентификация на специфични микроорганизми в козметични продукти, както и откриване и идентификация на други нежелани (разновидности) аеробни мезофилни неспецифични микроорганизми в козметични продукти. Микроорганизмите, които се смятат за специфични в този международен стандарт може да се различават в отделните държави съгласно националните практики и нормативни актове. В повечето от тях се приемат като специфични микроорганизми един или повече от следните видове: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Candida albicans.

Методът, описан в този международен стандарт, се основава на откриването на микробен растеж в течна неселективна хранителна среда (обогатителен бульон), подходяща за откриване на микробно замърсяване, последвано от изолиране на микроорганизмите върху неселективна агарова среда. В зависимост от изискваното ниво на откриване, могат да бъдат подходящи и други методи.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 19 Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества