Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 17.11.2023

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания. В мандата се акцентира на по-нататъшна хармонизация и максимални усилия за подобряване на по-лесното прилагане на стандартите в ежедневната проектантска работа. Поставена е също цел за намаляване на броя на национално определените параметри, за да се подобри хармонизацията.

Преработването на съществуващите части вече върви с ускорени темпове. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Представяме ви състоянието на проектите към дата 17 ноември 2023 г. За актуална информация следва да се гледа он-лайн каталога на стандартите на сайта на БИС www.bds-bg.org

Към настоящия момент следните части са на етап Превод на проекта на официалните езици и подготовка за общественото допитване (40.10) (планирана дата за начало на общественото допитване 14 март 2024 г.):

prБДС EN 1990:2023/A1 Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране. Част 1: Нови конструкции

prБДС EN 1990-2 Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране. Част 2: Оценяване на съществуващи конструкции

prБДС EN 1991-1-8 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част  1-8: Въздействия от вълни и течения върху брегови конструкции

prБДС EN 1991-3 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и други машини

prБДС EN 1993-2 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове

prБДС EN 1993-4-2 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

prБДС EN 1993-6 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции

prБДС EN 1994-2 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Мостове

Към настоящия момент следните части са на етап Обществено допитване (40.20)  (до 28 декември 2023 г.):

prБДС EN 1991-1-7 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част  1-7: Особени въздействия

prБДС EN 1993-1-14 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-14: Проектиране, подпомогнато с анализи с крайни елементи

prБДС EN 1993-5 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти

prБДС EN 1995-1-1 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

prБДС EN 1995-1-2 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

prБДС EN 1995-2 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове

prБДС EN 1995-3 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 3: Изпълнение

prБДС EN 1998-1-2 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-2: Сгради

prБДС EN 1998-3 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради и мостове

prБДС EN 1998-4 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи, кули, мачти и комини

Към настоящия момент следните части са на етап Край на общественото допитване (40.60):

prБДС EN 1991-1-1 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Специфично тегло на материали, собствено тегло на строителните конструкции и полезни натоварвания в сгради

prБДС EN 1991-1-3 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Натоварване от сняг

prБДС EN 1991-1-5 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Температурни въздействия

prБДС EN 1991-1-9 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-9: Атмосферно обледяване

prБДС EN 1993-1-4 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Конструкции от неръждаема стомана

prБДС EN 1993-1-6 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции

prБДС EN 1993-1-7 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им

prБДС EN 1993-1-9 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора

prБДС EN 1993-1-10 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост и характеристики по дебелината

prБДС EN 1996-1-2 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

prБДС EN 1996-2 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии

prБДС EN 1997-1 Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Общи правила

prБДС EN 1997-2 Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Характеристики на земната основа

prБДС EN 1997-3 Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 3: Геотехнически конструкции

prБДС EN 1998-1-1 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-1: Общи правила и сеизмични въздействия

prБДС EN 1998-2 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

prБДС EN 1998-5 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Геотехнически аспекти, фундаменти, подпорни и подземни конструкции

Към настоящия момент следните части са на етап Край на гласуването (50.60):

prБДС EN 1991-1-2 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

prБДС EN 1993-1-2 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

prБДС EN 1993-1-3 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Студеноформувани линейни и равнинни елементи

prБДС EN 1993-1-5 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи

prБДС EN 1993-1-8 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Възли

prБДС EN 1993-1-13 Еврокод 3. Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-13: Греди с големи отвори в стеблото

Към настоящия момент следните части са на етап Подготовка за издаване (60.55) (планирана дата за етап 60.60 – 22 ноември 2023 г.):

prБДС EN 1991-2 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове и други строителни съоръжения

prБДС EN 1992-1-1 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, мостове и конструкции на строителни съоръжения 

prБДС EN 1992-1-2 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар 

prБДС EN 1996-3 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции

prСД CEN/TS 19102 Проектиране на опънати мембранни конструкции

Във второто поколение Еврокодове ще бъдат включени нови видове конструкции, като стъклени конструкции, мембранни конструкции, конструкции от влакнесто армирани полимери.

Като първа стъпка за тези конструкции ще бъдат публикувани технически спецификации, които по-нататък ще прераснат в стандарти.

Вече са публикувани следните документи:

БДС EN 1990:2023 Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране (Предвидено е този стандарт да бъде разделен на две части: Част 1 Нови конструкции и Част 2 Оценяване на съществуващи конструкции. Очаква се преработката да приключи през 2025 г.)

БДС EN 1992-4:2018 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 4: Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон

БДС EN 1993-1-1:2022 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

БДС EN 1996-1-1:2022 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции

БДС EN 1999-1-1:2023 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила

БДС EN 1999-1-2:2023 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар

БДС EN 1999-1-3:2023 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора

БДС EN 1999-1-4:2023 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи

БДС EN 1999-1-5:2023 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции

СД CEN/TS 1993-1-101:2022 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-101: Алтернативен метод за елементи, подложени на огъване и натиск

СД CEN/TS 17440:2020 Оценяване и усилване на съществуващи конструкции

СД CEN/TS 19100-1:2022 Проектиране на стъклени конструкции. Част 1: Основи на проектирането и материали

СД CEN/TS 19100-2:2022 Проектиране на стъклени конструкции. Част 2: Елементи от стъкло, натоварени извън равнината

СД CEN/TS 19100-3:2022 Проектиране на стъклени конструкции. Част 3: Проектиране на натоварени в равнината им стъклени елементи и техните механични връзки

СД CEN/TS 19101:2022 Проектиране на влакнесто-полимерни композитни конструкции

СД CEN/TR 17079:2018 Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Статически неопределими неносещи системи

СД CEN/TR 17080:2018 Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Анкерни канали. Допълнителни правила

СД CEN/TR 17081:2018 Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Проектиране на пластмасови болтове и дюбели

СД CEN/TR 17231:2018 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Взаимодействие релсов път – мост

СД CEN/TS 19103:2022 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Конструктивно проектиране на дървено-бетонни композитни конструкции. Общи правила и правила за сгради

Следните части са в процес на разработване в работни групи – етап 20.60. За тях все още не са налични текстове. Достъп до текстовете имат само номинираните членове на съответната работна група.

prEN 19100-1 Проектиране на стъклени конструкции. Част 1: Основи на проектирането и материали

prEN 19100-2 Проектиране на стъклени конструкции. Част 2: Елементи от стъкло, натоварени извън равнината

prEN 19100-3 Проектиране на стъклени конструкции. Част 3: Проектиране на натоварени в равнината им стъклени елементи и техните механични връзки

prСД CEN/TS 1994-1-101 Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Проектиране на двойно и единично облицовани комбинирани стомано-стоманобетонни (SC) конструкции

prСД CEN/TS 1994-1-102 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-102: Композитни дюбели

Следните части са на етап 30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване (прогнозна дата за начало на обществено допитване 24 март 2024 г.)

prБДС EN 1991-1-4 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Натоварване от вятър

prБДС EN 1991-1-6 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Въздействия по време на изпълнение

prБДС EN 1991-4 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари

prБДС EN 1993-1-11 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Опънати елементи

prБДС EN 1993-3 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини

prБДС EN 1993-4-1 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

prБДС EN 1994-1-1 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и провила за сгради

prБДС EN 1994-1-2 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

За да се осигури гладко преминаване от съществуващите Еврокодове към Еврокодовете от второ поколение, CEN/TC 250 взе решение да се спазват следните принципи за цялостния план за публикуване:

Следвайки тези принципи, CEN/TC 250 реши да предложи да се приеме единна дата за публикуване на цялата серия стандарти и единна дата за отмяна на противоречащите национални стандарти. Предложението беше прието от техническия съвет на CEN – CEN/BT, като тези дати са следните:

Въпреки че наглед има много време, предстои и много работа на национално ниво – да се осмислят новите Еврокодове, да се започне превеждането им на български език, да се разработят национални приложения, да се изготвят обучителни материали и ръководства за проектантите, да се изготви стратегия за въвеждането им като нормативни документи за проектиране.

Тази сериозна работа изисква усилията на институции като БИС и МРРБ, но най-вече на университетите, обучаващи строителни инженери и на проектантската колегия в КИИП.

БИС разчита на активността на заинтересованите организации при поетапното гласуване на проектите от серията Еврокодове от второ поколение и призовава да се изпращат становища до БИС/ТК 56, от които ще се формира националното становище по тези изключително важни за цялата строителна общност документи.

20.60 Край на периода за коментари

CEN/TC 250 още

20.60 Край на периода за коментари

CEN/TC 250 още

20.60 Край на периода за коментари

CEN/TC 250 още

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническо проектиране. Част 2: Оценяване на съществуващи конструкции

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод. Основи на конструктвното и геотехническо проектиране. Част 1: Нови конструкции

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Специфично тегло на материали, собствено тегло на строителните конструкции и полезни натоварвания в сгради

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Натоварване от сняг

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Натоварване от вятър

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Температурни въздействия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Въздействия по време на изпълнение

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Особени въздействия

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-8: Въздействия от вълни и течения върху брегови конструкции

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-9: Атмосферно обледяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове и други строителни съоръжения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и други машини

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, мостове и конструкции на строителни съоръжения

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост и характеристики по дебелината

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Опънати елементи

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3. Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-13: Греди с големи отвори в стеблото

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-14: Проектиране, подпомогнато с анализи с крайни елементи

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Студеноформувани линейни и равнинни елементи

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Конструкции от неръждаема стомана

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Възли

50.60 Край на гласуването

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Мостове

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-56 още

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 5. Проектиране на дървени конструкции. Част 3: Изпълнение

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Характеристики на земната основа

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 3: Геотехнически конструкции

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-1: Общи правила и сеизмични въздействия

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-2: Сгради

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради и мостове

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи, кули, мачти и комини

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Геотехнически аспекти, фундаменти, подпорни и подземни конструкции

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Проектиране на опънати мембранни конструкции

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-56 още

Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Проектиране на двойно и единично облицовани комбинирани стомано-стоманобетонни (SC) конструкции

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-102: Композитни дюбели

20.60 Край на периода за коментари

ТК-56 още

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 4: Проектиране на закрепващи устройства за използване в бетон

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Общи правила

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за използване в бетон. Статично неопределими неносещи системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Анкерни канали. Допълнителни правила

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Проектиране на пластмасови болтове и дюбели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Взаимодействие релсов път - мост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Оценяване и усилване на съществуващи конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 1: Основи на проектирането и материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 2: Елементи от стъкло, натоварени извън равнината

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на стъклени конструкции. Част 3: Проектиране на натоварени в равнината си стъклени елементи и техните механични връзки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на влакнесто-полимерни композитни конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Конструктивно проектиране на дървено-бетонни композитни конструкции. Общи правила и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-101: Алтернативен метод на взаимодействие за елементи, подложени на огъване и натиск

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още