Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от ЕЕО“

Българският институт за стандартизация предлага нова колекция от стандарти, свързани с отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО).

Съгласно европейското и националното законодателство, ако произвеждате, разпространявате или продавате електрическо и електронно оборудване, трябва да допринасяте за неговото обезвреждане и третиране по подходящ начин.

Колекцията „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ включва поредица от части на стандарта БДС EN 50625. Тези стандарти ще помогнат на организациите, ангажирани в тази област, да спазят всички изисквания, заложени в Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. ДВ. бр. 30 от 15 април 2016 г.). Цитираната наредба е издадена в съответствие с Директива 2012/19/ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Всички стандарти в колекцията са на български език.

Цената на колекцията е 200,40 лв. с ДДС, което спестява 73 %, ако се закупуват стандартите поотделно.

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“

ТК-103 още