Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за нова работна тема „Система за управление на целите за устойчиво развитие на ООН. Изисквания към всяка организация“

Обхват 

Този международен стандарт ще определя изискванията за система за управление относно целите на устойчиво развитие (ЦУР), когато организацията:

а) е необходимо да демонстрира и подобри своята работа и представяне по отношение на ЦУР на ООН;

б) се стреми да управлява своите отговорности по систематичен начин, който допринася за стълбовете на устойчивостта.

В съответствие с политиката за ЦУР на организацията, планираният резултат от системата за управление на ЦУР е:

а) подобряване на ефикасността на организацията;

б) изпълнение  на задълженията за съответствие;

в) постигане на избраните задачи, свързани с ЦУР;

г) увеличаване на успеха.

Цел и обосновка на предложението

Целта на стандартите за система за управление (ССУ) е да се помогне на организациите да определят и изберат подходящи ЦУР, да установят цели, да определят изискванията и да постигнат планираните резултати чрез системата за управление на ЦУР, която осигурява стойност за обществото, самата организация и заинтересованите страни. 

Това предложение се разглежда като стандарт за хоризонтална система за управление, а не за вертикален стандарт, приложим за конкретна дисциплина. Това означава, че ще се поставят изисквания към организацията за определяне и установяване на стратегия за устойчиво развитие, ясни критерии за избор на подходящи ЦУР и определяне на подходяща мярка, дейности за мониторинг, последващи действия и подобрения, за да се гарантира правилно внедряване и подобряване на ефективността. Въпреки че ЦУР първоначално бяха насочени към правителства и държави, през последните години много организации счетоха за необходимо да включат ЦУР в своята стратегия, за да продължат да бъдат успешни и устойчиви и да отговорят своевременно на по-взискателните потребности на пазара.

Разработени са глобални стандарти на ПРООН за въздействие, за да се подкрепят всички видове предприятия при прилагането на ЦУР, а стандартите на ООН за въздействие се предлагат като важен базов документ за стандарти за управление на ISO, свързани с ЦУР. Ясната полза от създаването на стандарт на ISO, базиран на съществуващи подкрепящи документи за ЦУР, е, че документът на ISO ще комбинира съществуваща рамка, която организациите познават и използват, и ще направи изискванията на тези документи подходящи за сертифициране. 

Потенциални заинтересовани страни: среди от промишлеността и търговията, правителство, потребители, синдикати, академични и изследователски органи, фирми, прилагащи стандарти, неправителствени организации.

В случай на национален интерес БИС може да одобри разработването на този нов стандарт. Ако предложението се приеме от националните органи по стандартизация – членове на ISO, България може да участва активно в неговото разработване.

Националните заинтересовани страни могат да предоставят своето становище по предложението до 05.12.2022 на Петър Лозев, e-mail: petar.lozev@bds-bg.org, тел: +359 2 81 74 539.

За повече информация