Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO „Малки водноелектрически централи“

Централният секретариат на ISO получи предложение от Администрацията за стандартизация на Китай – SAC (Standardization Administration of China) за създаване на нов технически комитет в областта на малките водноелектрически централи.

Обхват: Стандартизация в областта на планиране на избора на площадка, проектиране (т.е. предварително предпроектно проучване и предпроектно проучване), изграждане и управление за развитие на малки ВЕЦ, до 30 MW.

Цел и обосновка на предложението
Малките водноелектрически централи (малки ВЕЦ) са добре признати като важно решение за проблеми на възобновяемата енергия, свързани с предизвикателството за увеличаване на достъпа до електроенергия в отдалечени селски райони. Въпреки това, докато повечето страни в Европа, Северна и Южна Америка, Китай и Индия имат висока степен на инсталиран капацитет, потенциалът на малките ВЕЦ в много развиващи се страни все още е неизползван и е се възпрепятства от редица фактори, включително липса на най-добри практики или стандарти за развитието им. Според доклада за развитие на малките ВЕЦ в световен мащаб за 2019 г., изготвен от UNIDO, глобалният инсталиран капацитет на малки ВЕЦ за централи до 10 MW е около 78 GW, докато възможностите са за 220 GW.

Изборът на стандарти влияе пряко върху цената на проекта, печалбата и периода на строителство, а понякога дори той е определящ фактор. Освен това унифицирането на стандартите за малки ВЕЦ може да премахне бариерите пред търговията, да подобри достъпа до международни пазари, да подкрепи обществените поръчки и да подобри ефективността на бизнеса. Прилагането на стандарти за малки ВЕЦ може да повиши информираността на хората за опазването на околната среда. При разработването на малки ВЕЦ трябва да се вземе предвид и въздействието върху околната среда, за да се осигури научно, разумно и последователно развитие.

Предложение за първоначална работна програма
Предложеният технически комитет има за цел да разработи широко приложими стандарти за термини и определения, проектиране (т.е. предварително предпроектно проучване и проектно проучване), изграждане и управление на малки ВЕЦ, с изключение на хидравлични турбини и свързано с тях оборудване и друго електромеханично оборудване за малки ВЕЦ, обхванати от IEC/TC 4, IEC/TC 14, IEC/TC 17, IEC/TC 22, IEC/TC 57. Този нов технически комитет няма да се припокрива със съществуващи дейности на ISO и IEC.

Потенциални заинтересовани страни
Промишленост, правителство, клиенти, доставчици, изпълнители, потребители, академични институции, агенции за контрол и търговски асоциации.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 01.11.2021 г. на електронната поща на Розалина Халаджова: rozalina.haladzhova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 565.