Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на ISO за нова област на техническа дейност „Подходи за преход, насочени към хората“

Органът по стандартизация на Япония (JISC) предлага да се създаде нов технически комитет на ISO с наименование „Подходи за преход, насочени към хората“ [Human-centered transition pathways].

Обхват: Стандартизация в областта на инструментите за разработване на ориентирани към хората начини за преход за решаване на обществени проблеми, включително терминология, принципи, общи изисквания и насоки, програма, индикатори и показатели, изисквания за организации, обществени системи и продукти, които поддържат внедряването, използването на технически фактори и прилагане в конкретни сектори. Такъв преход често се постига с напреднали технологии, включващи и дигиталната трансформация.

Цел и обосновка на предложението

Човешкото общество е изправено пред различни обществени проблеми като застаряване, замърсяване, бедност, изменение на климата и загуба на биологично разнообразие, които изискват особени усилия за извършване на необходимите промени за разрешаване тези социални въпроси. Тъй като тези обществени проблеми са значителни и включват различни заинтересовани страни, разработването на начини за преход, приемливи за повечето заинтересовани страни, е от съществено значение за осъществяването на планирания преход. 

В много случаи обществените проблеми възникват от системни грешки на настоящите обществени системи, които поддържат живота и благосъстоянието на обществото днес. Следователно, драстичните и груби преходи към идеално състояние са склонни да причиняват непоносимо страдание в днешния начин на живот. За пример служи секторът на транспорта, който е обвиняван за въглеродните емисии от използването на изкопаеми горива, но незабавното и пълно отказване от използването на изкопаеми горива би било нереалистично и неприемливо за повечето заинтересовани страни, защото ще влоши качеството им на живот, което се поддържа ежедневно от транспортните услуги. За тази цел практически осъществимите начини за преход са ограничени до тези, ориентирани към човека, без да причиняват непоносимо страдание на заинтересованите страни. Начините за преход трябва да бъдат продължение на постепенните и действителни промени на настоящото състояние и заинтересованите страни следва да носят отговорност за това. Предлагат се различни концепции и програми, особено в областта на финансирането на прехода. Тези програми обаче не са стандартизирани и се различават една от друга. От съществено значение е да се разработят редица стандарти в тази област, за да се ускори преходът, като се осигури последователна рамка за изпълнение, измерване, докладване и проверка.

Потенциални заинтересовани страни: едра промишленост, малки и средни предприятия в индустрията и търговията, правителството, потребители, работна сила, академични и изследователски органи, предприятия, прилагащи стандарти, неправителствени организации, други.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този проектен комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Националните заинтересовани страни могат да предоставят мнения по предложението на ISO до 30.11.2023 на Петър Лозев, e-mail: petar.lozev@bds-bg.org, тел: +359 2 81 74 539.

За повече информация: