Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Комбинирани техники за сеизмично и енергийно възстановяване на сгради

Новини от DRMKC - Център за знания за управление на риска при бедствия към Европейската комисия

Комбинирани техники за сеизмично и енергийно възстановяване на сгради

Как да подобрим енергийните/екологичните характеристики на сградите чрез спешни решения с най-малко въздействие върху околната среда

Пилотният проект „Комбинирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“ има за цел да дефинира технически решения, които могат да намалят сеизмичната уязвимост и едновременно да повишат енергийната ефективност на съществуващи сгради по най-малко инвазивен начин. Следваща цел е да се стимулира използването на комбинирани решения, да се повиши осведомеността по темата с цел превенция и да се увеличи устойчивостта на застроената среда към природните рискове и изменението на климата. Резултатът от проекта осигурява техническа основа в подкрепа на „Вълната на реновиране“ и формулиране на план за действие за реновиране на европейските жилищни блокове, базиран на критерии за висока ефективност и икономическа и екологична устойчивост. Всъщност, комбинираното възстановяване може да се разглежда като връзка между политиките, насърчаващи енергийното реновиране на сградите (например Директивата за енергийни характеристики на сгради), популяризиране на кръговата икономика, подобряване на устойчивостта срещу бедствия и предпазване на недвижимото културно наследство. Налице е холистичен подход чрез Механизма за защита на населението на съюза, по отношение на предотвратяването на бедствия и интегриране на намаляване на риска с кохезионните политики.

Проектът е организиран в пет дейности. Дейност 1 идентифицира типовете сгради, които най-много се нуждаят от усилване, и представя класификация на технологиите за сеизмично усилване и повишаване на енергийната ефективност. Сеизмичният риск и климатичните въздействия създават най-неблагоприятни комбинирани условия в южните и източните страни-членки. При комбиниране на сеизмичните и климатичните условия, заедно с характеристиките на сградите в споменатите региони, зиданите и стоманобетонните сгради са идентифицирани като най-нуждаещи се от интервенция. Качествената и количествената класификация на решенията за възстановяване е разработена на базата на критерии, отчитащи жизнения цикъл на сградата, средствата, необходими за интервенцията, времето за разрушаване и съвместимостта с комбинирани мерки за усилване.

При дейност 2 комбинираните технологии за усилване се преразглеждат, за да се идентифицират спешните мерки с най-малко въздействие върху околната среда. Технологиите се оценяват по отношение на нивото на инвазия (влизане в жилищното пространство), времето, необходимо за преместване на обитателите и цената. Очертани са три основни направления, а именно външен скелет/интервенция от типа втора фасада, замяна на ограждащи елементи и усилване на ограждащи елементи. Идентифицирани са иновативни прогресивни научни разработки за сеизмично усилване (например иновативни композитни материали и сеизмична изолация), подобряване на енергийните характеристики (например материали за външна топлоизолация на изключително тънки пластове, или с подобрени топлинни характеристики и адекватни механични характеристики) и спешни решения за интегрирано усилване и тяхната ефективност се изследва.

При дейност 3 методиките за оценяване на енергийните/екологичните характеристики на сградите се преразглеждат и се препоръчват иновативни опростени методи за комбинирано оценяване на усилването. Съществуващите методики се оценяват, при отчитане на техния обхват, съществени индикатори, готовност за употреба и възможност за отчитане на цената и поддържането. Методиката на устойчиво конструктивно проектиране (Sustainable Structural Design (SSD)), обърната към комбинирано оценяване на подобрена сеизмична безопасност и енергийни/екологични характеристики, е идентифицирана като най-подходящия подход. В този контекст SSD е интегрирана в препоръчания метод за комбинирано конструктивно и енергийно оценяване на усилването в перспективата на жизнения цикъл.

При дейност 4 в плана за действие се посочват зоните, в които усилването може да предизвика голямо въздействие. Изследвани са различни методи за измерване на риска, с вникване в региони и типове сгради с най-висок приоритет за сеизмично укрепване. Нискоетажни сгради от неармирана зидария, заедно с нискоетажни и средноетажни сгради със стоманобетонна конструкция, проектирани по занижени или средни норми допринасят най-много за загубите в региони с най-висок риск. Моделът на външни въздействия е разширен до карта на енергийните класове и улесняване на регионалната оценка по отношение на разходите за енергия, като, от друга страна, социоикономическите индикатори се изследват, за да помогнат за определяне на регионалните приоритети. Оценяването на въздействието на сеизмично/енергийния интегриран сценарий се изследва и в 16 страни-членки се събират нормативни актове, начини за поощрение, указания и стандарти за сеизмично и енергийно укрепване, за да се предложат ефективни мерки за прилагане.

Накрая, при дейност 5, се подпомага разпространението на резултатите от пилотния проект. През ноември 2020 г. беше проведен междинен семинар и беше представен доклад, обобщаващ основните заключения. Финалният семинар ще се състои в края на 2021 г. Понастоящем се разработва специална уебплатформа. Тя ще включва геоориентирани данни на регионално ниво (характеристики на етажността на сградите, социоикономически индикатори, очаквани загуби/въздействие на сценария, приложени мерки и т.н.), средства за търсене и визуализация, изследвани случаи, база данни с документи, с възможност за търсене.

Екипът на пилотния проект ще продължи да подпомага обществото, политиците, индустрията, експерти, асоциации и организации. В процес на разработване са серия технически доклади и доклади за политиките, които ще бъдат на свободен достъп, докато вторият семинар, който ще се състои в края на 2021 г., ще представи резултатите от проекта с цел разпространение на разработените решения и дискутиране на приноса към бъдещ план за действие.