Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Важни термини и определения в областта на стандартизацията

По-важни термини и определения в областта на стандартизацията, използвани в „Правилата за работа по националната стандартизация” в съответствие с „Вътрешни правила на CEN/CENELEC”, „Директиви на ISO/IEC” и БДС ЕN 45020:2007

Стандартизация
дейност за определяне на предписания за общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, насочена към постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Тази дейност включва процеса на създаване, разпространение и прилагане на стандарти.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Важни ползи от стандартизацията са подобряване на пригодността на продуктите, процесите и услугите за предвиденото им предназначение, отстраняване на пречките в търговията и улесняване на техническото сътрудничество.

Standardization

activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context
NOTE 1: In particular, the activity consists of the processes of formulating, issuing and implementing standards.
NOTE 2: Important benefits of standardization are improvement of the suitability of products, processes and services for their intended purposes, prevention of barriers to trade and facilitation of technological cooperation.

Международна стандартизация

стандартизация, участието в която е общодостъпно за съответните органи на всички страни

International standardization

standardization in which involvements is open to relevant bodies from all countries

Регионална стандартизация

стандартизация, в която могат да участват съответните органи на страни само от един географски, политически или икономически регион в света

Regional standardization

standardization in which involvement is open to relevant bodies from only one geographical, political or economic area of the world

Национална стандартизация

стандартизация, която се извършва на равнището на една определена страна

National standardization

standardization that takes place at the level of one specific country

Обект на стандартизация

материя, подлежаща на стандартизиране
ЗАБЕЛЕЖКA: Прието е, че изразът „продукт, процес или услуга” обхваща в широк смисъл обекта на стандартизация и трябва да се отнася в еднаква степен например за всеки материал, елемент, техническо средство, система, интерфейс, протокол, процедура, функция, метод или дейност.
ЗАБЕЛЕЖКA 2: Стандартизацията може да бъде ограничена до определени аспекти на един обект. Например при обувки показателите за размери и за дълготрайност могат да бъдат стандартизирани поотделно.

Subject of standardization - topic to be standardized

_ NOTE 1: The expression "product, process or service" has been adopted to encompass the subject of standardization in a broad sense, and should be understood equally to cover, for example, any material, component, equipment, system, interface, protocol, procedure, function, method or activity.
NOTE 2: Standardization may be limited to particular aspects of any subject. For example, in the case of shoes, criteria could be standardized separately for sizes and durability._

Област на стандартизация

група от свързани помежду си обекти на стандартизация

Field of standardization

domain of standardization (deprecated) group of related subjects of standardization

Kонсенсус

oбщо съгласие, характеризиращо се с липсата на настоятелно поддържани възражения по съществени въпроси от значима част от засегнатите интереси, и постигнато чрез процес, който включва отчитане на гледните точки на всички засегнати страни и сближаване на противоречивите мнения
ЗАБЕЛЕЖКА: Консенсусът не предполага непременно единомислие.

Consensus

general agreement, characterized by the absence of sustained opposition to substantial issues by any important part of the concerned interests and by a process that involves seeking to take into account the views of all parties concerned and to reconcile any conflicting opinions
NOTE: Consensus need not imply unanimity.

Нормативен документ

документ, който дава правила, указания или характеристики за дейности или за резултати от тях
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Терминът „нормативен документ” е родов и обхваща такива документи като стандарти, технически спецификации, кодекси за добра практика и нормативни актове.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Под „документ” се разбира всеки носител на информация заедно с информацията.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Термините за различните видове нормативни документи са определени, като се има предвид, че документът и неговото съдържание са едно цяло.

Normative document

document that provides rules, guidelines or characteristics for activities or their results
NOTE 1: The term "normative document" is a generic term that covers such documents as standards, technical specifications, codes of practice and regulations.
NOTE 2: A "document" is to be understood as any medium with information recorded on or in it.
NOTE 3: The terms for different kinds of normative documents are defined considering the document and its content as a single entity.

Стандарт

документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати с цел постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства
ЗАБЕЛЕЖКА: Стандартите би трябвало да се основават на потвърдени резултати от науката, техниката и практиката и да са насочени към постигане на оптимална полза за обществото.

Standard

document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context
NOTE: Standards should be based on the consolidated results of science, technology and experience, and aimed at the promotion of optimum community benefits.

Нормативен акт

документ, съдържащ законови разпоредби със задължителен характер, който е одобрен от компетентен държавен орган. Нормативният акт e документ, който съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти и има нееднократно действие.

Regulation

document providing binding legislative rules, that is adopted by an authority

Позоваване на стандарти (в нормативни актове)

препращане към един или повече стандарти вместо включване на подробни предписания в нормативен акт

Reference to standards (in regulations)

reference to one or more standards in place of detailed provisions within a regulation

Задължителен стандарт
стандарт, прилагането на който става задължително по силата на закон от общ характер или на безусловно позоваване в нормативен акт

Mandatory standard

standard the application of which is made compulsory by virtue of a general low or exclusive reference in a regulation

Орган за стандартизация

орган с дейност по стандартизация, признат на национално, регионално или международно ниво, чиято основна функция според статута му е подготовката, приемането или одобряването на стандарти, които са достъпни за обществото

Standards body

standardizing body recognized at national, regional or international level, that has as a principal function, by virtue of its statutes, the preparation, approval or adoption of standards that are made available to the public

Национален орган за стандартизация

орган за стандартизация, признат на национално ниво, на който е дадено право да бъде национален член в съответните международни и регионални организации по стандартизация
ЗАБЕЛЕЖКА: Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация на Република България, член на международните и европейските организации по стандартизация.

National standards body

standards body recognized at the national level, that is eligible to be the national member of the corresponding international and regional standards organizations
NOTE: Bulgarian Institute for Standardization (BDS) is the national standards body of Republic of Bulgaria, member of the international and European standards organizations.

Технически съвет на БИС (БИС/ТС)

технически орган на БИС, който управлява, координира и подпомага техническата дейност по стандартизация

BDS Technical Board (BDS/BT)

BDS technical body that manages, coordinates and supports the technical work on standardization

Технически комитет на БИС (БИС/ТК)/Проектен комитет (БИС/ПК)

работен орган на БИС, който отговаря за определена област на стандартизация

BDS Technical Committee (BDS/TC)/BDS Project Committee (BDS/PC)

BDS working body that is responsible for a specified area of standardization

Постоянна работна група на БИС (ТК/ПРГ)

работен орган, който работи в по-тясна област на стандартизацията в рамките на Технически комитет на БИС

BDS Standing Working Group (TC/SWG)

working body with activities in more narrow standardization area in the frames of BDS Technical Committee

Целева работна група (ЦРГ)

работен орган от компетентни експерти, създаден от БИС/ТК или БИС/ТС за изпълнение на конкретна задача

Task Working Group (TWG)

working body of competent experts that is set up by BDS/TC or BDS/TB for execution of particular task

Заинтересовано лице

лице или организация с дейност в Република България, което има интереси в дадена област на стандартизацията и подпомага дейността по стандартизация

Stakeholder

person or organization with activities in Republic of Bulgaria interested in a specific area of the standardization and supporting the standardization activities

Програма по стандартизация

план за работа на орган по стандартизация, включващ неговите текущи задачи по стандартизация

Standards programme

working schedule of a standards body that lists its current items of standardization work

Стандартизационен проект

конкретна работна тема от програма по стандартизация

Standards project

specific work item within a standards Programme

Нова работна тема

тема от работната програма на орган по стандартизация, изпълнението на която води до създаване на нов, изменен или преработен стандарт или стандартизационен документ

New Work Item (NWI)

item of work in a work programme of a standards body which execution leads to the creation of a new, amended or revised standard or standardization document

Предложение за нова работна тема

предложение за разработване на стандарт или на серия от свързани стандарти в област, за която има създаден работен орган (например технически комитет) в организацията по стандартизация, до която е подадено предложението

Proposal for a new work item (NWIP)

proposal for the preparation of a standard or a series of related standards in the field covered by an existing committee (such as a technical committee) of the organization to which the proposal is made

Предложение за нова област на техническа дейност

предложение за разработване на стандарт(и) в област, за която няма създаден работен орган (като технически комитет, под комитет или проектен комитет) в организацията по стандартизация, до която е подадено предложението

Proposal for a new field of technical activity

proposal for the preparation of (a) standard(s) in a field that is not covered by an existing committee (such as a technical committee, subcommittee or project committee) of the organization to which the proposal is made

Изходен документ

документ, представен за обществено допитване чрез процедура с въпросник или за обсъждане в технически орган с цел одобряването му като документ на CEN/CENELEC

Reference document

document submitted for enquiry through the questionnaire procedure or for discussion in a technical body for adoption as a CEN/CENELEC publication

Международен стандарт (ISO/IEC)

стандарт, който е одобрен от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация (ISO, IEC и ITU и други) и е достъпен за обществото

International Standard (ISO/IEC)

standard that is adopted by an International Standardizing/Standards Organization (ISO, IEC and ITU etc.) and made available to the public

Европейски стандарт (EN)

стандарт, одобрен от Европейска организация по стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI), който задължително трябва да бъде въведен за прилагане като идентичен национален стандарт, като бъдат отменени противоречащите му национални стандарти

European Standard (EN)

standard adopted by European Standards Organization (CEN, CENELEC and ETSI) and carrying with it an obligation of implementation as an identical national standard and withdrawal of conflicting national standards

Хармонизационен документ (HD)

стандарт, одобрен от CENELEC, който задължително трябва да бъде въведен на национално ниво най-малко чрез обявяване на номера и заглавието на HD и като се отменят противоречащите му национални стандарти

Harmonization Document (HD)

CENELEC standard that carries with it the obligation to be implemented at national level, at least by public announcement of the HD number and title and by withdrawal of any conflicting national standards

Хармонизиран стандарт (в контекста на директивите от Нов подход)

европейски стандарт, разработен от признати Европейски организации по стандартизация (CEN, CENELEC или ETSI), следвайки искане (мандат) на Европейската комисия към една от тези организации
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Хармонизираните стандарти трябва да бъдат публикувани в Официалния бюлетин на Европейския съюз чрез цитиране на техния номер и заглавие
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Производители, други икономически оператори или органи за оценяване на съответствието могат да използват хармонизираните стандарти, за да докажат, че продуктите, процесите и услугите са в съответствие със законодателството на ЕС.

Harmonized standard (in the context of the New Approach directives)

European standard developed by a recognized European Standards Organization CEN, CENELEC or ETSI, following a request from the European Commission to one of these organizations
NOTE 1: The references of harmonized standards must be published in the Official Journal of the European Union
NOTE 2: Manufacturers, other economic operators, or conformity assessment bodies can use harmonized standards to demonstrate that products, services, or processes comply with relevant EU legislation.

Национален стандарт

стандарт, одобрен от национален орган по стандартизация, който е общодостъпен

National standard

standard that is adopted by a national standards body and made available to the public

Български стандарт (БДС)

стандарт, одобрен от Българския институт за стандартизация, който е общодостъпен

ЗАБЕЛЕЖКА: Български стандарти са:

Bulgarian standard (BDS)

standard adopted by the Bulgarian Institute for Standardization and made available to the public
NOTE: Bulgarian standards are:

Стандартизационен документ (СД)

документ, одобрен и/или издаден от орган по стандартизация, който е достъпен за обществото, но няма статут на национален стандарт
ЗАБЕЛЕЖКА: Стандартизационни документи са техническа спецификация, публично достъпна спецификация, технически доклад, ръководство и Споразумение на работен форум.

Standardization Document (SD)

document that is adopted and/or published by Standards Organization that is publicly available, but without statute of a national standard
NOTE: Standardization documents are Technical Specification, Publicly Available Specification, Technical Report, Guide and Workshop Agreement

Техническа спецификация (TC)

документ, одобрен от орган за стандартизация, но за който в настоящия момент:

Technical Specification (TS)

document that is adopted by a standards body for which at preset:

Техническа спецификация на БИС (СД БИС/ТС)

техническа спецификация, одобрена от БИС
ЗАБЕЛЕЖКА: Не се допуска техническа спецификация на БИС да противоречи на действащ български стандарт.

BDS Technical Specification (CD BDS/TS)

technical specification adopted by BDS
NOTE: BDS Technical Specification is not allowed to conflict with an existing Bulgarian standard.

Публично достъпна спецификация

документ, публикуван от ISO или IEC, за да отговори на спешни нужди на пазара, който представлява:

Publicly Available Specification (PAS)

document published by ISO or IEC to respond to urgent market needs, representing either by:

Технически доклад

документ, одобрен от орган за стандартизация, съдържащ информация, който не е подходящ за публикуване като стандарт или техническа спецификация

Technical Report (TR)

document adopted by standards body containing informative material, not suitable to be published as a standard or a technical specification

Технически доклад на БИС (СД БИС/ТД)
документ, одобрен от БИС, съдържащ информация, който не е подходящ за публикуване като български стандарт или българска техническа спецификация

BDS Technical Report (CD BDS/TR)

document adopted by BDS containing informative material, not suitable to be published as a Bulgarian standard or a Bulgarian technical specification

Ръководство

документ, одобрен от орган по стандартизация, съдържащ насоки, съвети или препоръки относно принципите и политиката по стандартизация и указания за разработването на стандарти

Guide (GD)

document adopted by standards body, giving orientation, advices or recommendations on standardization principles and policies and guidance for standards development

Ръководство на БИС (СД БИС/Ръководство)

документ, одобрен от БИС, съдържащ насоки, съвети или препоръки относно принципите и политиката по стандартизация и указания за разработването български стандарти

BDS Guide

document adopted by BDS, giving orientation, advices or recommendations on standardization principles and policies and guidance for development of Bulgarian standards

Споразумение на работен форум

документ, разработен от работен форум (организиран от международен (само ISO) или европейски CEN/CENELEC) орган по стандартизация) по начин, различен от работата в Технически комитет, който се приема с консенсус между идентифицирани лица и организации, участващи във форума

Workshop Agreement (IWA, CWA)

document developed by a workshop (organized by International (only ISO) or European CEN/CENELEC Standards Body) in a way different from the work in Technical Committee and adopted by consensus by identified individuals and organizations that participate in the workshop

Изменение

документ, който изменя даден стандарт или стандартизационен документ чрез съгласувана промяна, допълване или заличаване на определени части от техническото му съдържание

Amendment

document that modifies a standard or standardization document through agreed modification, adding or removing certain parts of the technical content

Поправка

документ, с който се отстраняват печатни, езикови или подобни грешки в текста на издаден стандарт или стандартизационен документ

Corrigendum

document which corrects misprints, stylistic errors and other similar errors in the text of a published standard or a standardization document

Противоречащ национален стандарт

национален стандарт със същия обект и област на приложение като този на даден европейски стандарт (EN) (и хармонизационен документ HD за CENELEC), включващ изисквания, които противоречат на изискванията на този EN (и HD за CENELEC)

Conflicting national standard

national standard with the same scope and area of application as EN (and HD for CENELEC) including requirements, which conflict with the requirements of the EN (and HD for CENELEC)

Специално национално условие

национална особеност или практика, която не може да бъде променена за продължителен период, като например климатични условия, условия за заземяване на електрическите системи и други
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато такова национално условие оказва влияние върху хармонизацията, то съставлява част от европейски стандарт (EN) (или HD за CENELEC).

Special national condition

national characteristic or practice that cannot be changed over a long period, e.g. climatic conditions, electrical earthling conditions
NOTE: If it affects harmonization, it forms part of the EN (and HD for CENELEC).

А-отклонение

национално отклонение от европейски стандарт (EN) или хармонизационен документ (HD), което произтича от наличието на национални нормативни актове, чието изменение не е в компетенциите на националния орган - член на CEN/CENELEC

A-deviation

national deviation from an EN (and HD for CENELEC) due to regulations the alteration of which is for the time being outside the competence of the CEN/CENELEC national member

Спиране на действията

задължение, прието от членовете на CEN и CENELEC да не предприемат никакви действия за разработване на нов или за преразглеждане на съществуващ национален стандарт, когато се разработва или вече има действащ европейски стандарт (EN) (или хармонизационен документ (HD) за CENELEC), което може да попречи на предвидената хармонизация

Standstill

Аn obligation accepted by the members of CEN/CENELEC not to take any action for developing a new national standard or revising an existing national standard, either during the preparation of a European standard (EN) (or Harmonization Document (HD) for CENELEC) with the same scope or after its approval that could prevent expected harmonization.

Дата на одобряване/ратификация

датата, на която Техническият съвет обявява одобряването на даден EN (или HD за CENELEC), и от която стандартът може да се счита за одобрен

Date of ratification (dor)

date when the Technical Board notes the approval of an EN (and HD for CENELEC), from which time the standard may be said to be approved

Дата на достъпност

датата, на която окончателният текст на официалните езикови версии на одобрена публикация на CEN/CENELEC е разпространен от Центъра за управление (CCMC) на CEN/CENELEC

Date of availability (dav)

date when the definitive text in the official language versions of an approved CEN/CENELEC publication is distributed by CEN/CENELEC Management Centre

Дата на обявяване

най-късната дата, до която трябва да бъде обявено на национално ниво за съществуването на EN, HD, TS или CWA

Date of announcement (doa)

latest date by which the existence of an EN (and HD for CENELEC), a TS or a CWA has to be announced at national level

Дата на публикуване

най-късната дата, до която EN трябва да бъде въведен на национално ниво чрез публикуване на идентичен национален стандарт или чрез потвърждаване за прилагане

Date of publication (dop)

latest date by which an EN has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement

Дата на отмяна

най-късната дата, до която трябва да бъдат отменени националните стандарти, противоречащи на EN или HD

Date of withdrawal (dow)
latest date by which national standards conflicting with an EN (and HD for CENELEC) have to be withdrawn

Окончателен текст

текст, разпространяван от Центъра за управление на CEN/CENELEC след одобряване на съответната публикация на CEN/CENELEC

Definitive text

text distributed by CEN/CENELEC Management Centre after approval of the respective CEN/CENELEC publication

Нормативен елемент (в стандарт)

елемент, който описва обекта на приложение на документа или определя предписания

Normative element (in a standard)

element that describes the scope of the document or sets out provisions

Информативен елемент

въвеждащ информативен елемент, допълнителен информативен елемент

Informative element

preliminary informative element, supplementary informative element

Предписание

изискване, препоръка или изявление в нормативен документ
ЗАБЕЛЕЖКА: За изразяване на различните предписания се използват определени глаголни форми.

Provision

requirement, recommendation or statement in normative document
NOTE: For the expression of different provisions particular verbal forms are used.

Изискване
израз в съдържанието на документ, съобщаващ критерии, които трябва да бъдат изпълнени, когато бъде предявена претенция за съответствие с документа, от които не се допуска отклонение

Requirement
expression in the content of a document conveying criteria to be fulfilled if compliance with the document is to be claimed and from which no deviation is permitted

Препоръка
израз в съдържанието на документ, съобщаващ, че измежду няколко възможности се препоръчва една като особено подходяща, без да се споменават или изключват другите, или че някакъв начин на действие е предпочитан, но не се изисква непременно, или че (в отрицателна форма) някаква възможност или начин на действие не се одобрява, но не се забранява

Recommendation

expression in the content of a document conveying that among several possibilities one is recommended as particularly suitable, without mentioning or excluding others, or that a certain course of action is preferred but not necessarily required, or that (in the negative form) a certain possibility or course of action is deprecated but not prohibited

Изявление

израз в съдържанието на документ, съобщаващ информация

Statement

expression in the content of a document conveying information

Достигнато ниво на техниката

достигнат етап на развитие на техническите възможности в даден момент по отношение на продукти, процеси и услуги, които се основават на съответни обединени изводи на науката, технологията и опита

State of the art

developed stage of technical capability at a given time as regards products, processes and services, based on the relevant consolidated findings of science, technology and experience