Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Международна класификация на стандартите (ICS)

ICS (Международен класификатор на стандартите) е предназначен да служи за каталози на международни, регионални и национални стандарти и други нормативни документи, и като база за системи за подреждане на международни, регионални и национални стандарти. Той може също да се използва за класификация на стандарти и нормативни документи в бази данни, библиотеки и т.н. Общият термин „стандарт“ се прилага за всички международни, регионални и национални нормативни документи, като стандарти, технически доклади, технически спецификации, технически нормативни документи, ръководства, кодове за добра практика и др., както и проектите на такива документи. ICS е йерархична класификация, състояща се от три нива. По-долу е представен списък на първото ниво на класификатора. При кликване върху числото, се отваря второто ниво и т.н.

Търсене по ICS : 13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО. БЕЗОПАСНОСТ

Изчисти
Опазване на околната среда

Отпадъци

Качество на въздуха

Качество на водата

Качество на почвата. Почвознание

Безопасност при работа. Хигиена на работното място

Безопасност на машини

Безопасност в бита

Шум и въздействието му върху човека

Вибрации, удар и въздействието им върху човека

Ергономия

Предпазване от злополуки и аварии

Защита срещу пожар

Защита срещу експлозия

Защита срещу свръхналягане

Защита срещу поражения от електрически ток. Работа под напрежение

Защита срещу лъчения

Защита срещу опасни товари

Защита срещу престъпления

Алармени и предупредителни системи

Защитни средства