Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

История

Първи опити за унифициране и нормиране в България са предприети още през 1932 г. от Министерството на благоустройството, когато са нормирани профилите за врати и прозорци, но не всички производители се придържат към тези норми. В резултат от тези опити през април 1938 г. се учредява Български институт за норми (БИН) при Търговско-индустриалните камари със седалище в Софийската камара. В учредяването на БИН вземат участие и Инженерно-архитектурната камара, Министерството на обществените сгради и благоустройството, Министерството на търговията, Министерството на войната, Министерството на земеделието, Министерството на железниците, Българската народна банка, Земеделската банка, кооперативните банки, Индустриалният съюз, Занаятчийският съюз и други заинтересувани дружества и частни фирми.

През годините дейността по стандартизация в България преминава през различни форми на управление и е на различно ведомствено подчинение. През 1964 г. със Закон за стандартизацията се създава Комитет по стандартизация и метрология като орган за държавно управление на стандартизацията. Със Закона за националната стандартизация (ДВ, брой 55 от 18 юни 1999 г.) дейността по стандартизация се възлага на Дирекция “Стандартизация” към Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ).

С изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация (ДВ, брой 13 от 5 февруари 2002 г.) Българският институт по стандартизация се отделя от ДАСМ като самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
С новия Закон за националната стандартизация от 2005 г. се учредява Българският институт за стандартизация (БИС).

Като национален орган за стандартизация БИС представлява Република България в международните и европейските организации за стандартизация. От 1955 г. е член на ISO и от 1958 г. на IEC.

От 2007 г. БИС е пълноправен член на CEN и CENELEC. През същата година БИС се присъединява към IECEE.

По-важни дати в историята на стандартизацията в България

1932 Първи опити за унифициране и нормиране в България
1938 Учреден е Български институт по норми (БИН)
1938-1940 Разработват се първите 112 български индустриални норми (БИН)
1941 Създаден е Институт за стопанска рационализация като правоприемник на БИН
1948 Създаден е Институт за рационализация (ИНРА), който поема дейността по стандартизация
1949 Утвърждават се първите 90 държавни стандарта
1955 На 1-ви януари България става член на Международната организация по стандартизация (ISO)
1958 На 1-ви май България става член на Международната електротехническа комисия (IEC)
1962 Създадена е Постоянна комисия и Институт по стандартизация при СИВ
1963 С постановление на Министерски съвет е създаден Институт по стандартизация, мерки и измерителни уреди (ИСМИУ) към Държавния комитет за наука и технически прогрес
1964 Приет е първият закон за стандартизация
1965 Министерски съвет одобрява Правилник за прилагане на Закона за стандартизацията
1970 Създава се Комитет по качеството, стандартизацията и метрология
1975 Създава се Държавен комитет за стандартизация
1981 Създава се Главно управление по стандартизация към Държавния комитет за наука и технически процес
1987 Създава се Комитет по качеството
1991 България е приета за афилиран член на CEN
1991 Създава се Комитет по стандартизация и метрология (КСМ)
1997 България е приета за афилиран член на CENELEC
1999 Приет е Закон за националната стандартизация (ДВ бр. 55/18.06.1999)
1999 Създава се Държавна агенция по стандартизация и метрология
2002 Прието е изменение и допълнение на Закона за националната стандартизация (ДВ бр. 13/5.12.2002)
2002 Създава се Български институт по стандартизация (БИС)
2005 Приет е нов Закон за националната стандартизация (ДВ бр. 88/04.11.2005)
2006 Учредява се Български институт за стандартизация (БИС)
2007 БИС е приет за пълноправен член на CEN и CENELEC
2007 БИС е приет за член на IECEE