Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Да получим най-доброто от ISO 9001

Наскоро са актуализирани стандарти от серията ISO 10000

Подобрени качество, резултатност, ефективност и бизнес взаимоотношения са само част от предимствата от внедряването на система за управление на качеството (СУК) съгласно ISO 9001. Стандартите, фокусирани върху конкретни изисквания, които помагат да се оптимизира използването на СУК, са актуализирани, за да бъдат приведени в съответствие с последното издание на стандарта на ISO за управление на качеството.

ISO 10014 Управление на качеството. Управление на организацията насочено към резултати по качеството. Указание за постигане на финансови и икономически ползи е насочен към висшето ръководство. Стандартът възприема структуриран подход за постигане на финансов успех, като използва системата за управление на качеството и принципите, описани в серията стандарти ISO 9000 за системи за управление. Прилагането на стандарта дава възможност за наблюдаване и управляване на тенденциите в ключови показатели за изпълнение, за да се предприемат действия, които ще съдействат за подобряване на резултатността. Дадени са и указания за активно предвиждане и управление на риска, оптимизиране на стойността и са дадени примери за структуриран подход за подобряване на бизнес резултатността.

Също наскоро актуализиран, ISO 10013 Системи за управление на качеството. Указания за разработване на документирана информация дава указания за разработване и поддържане на документирана информация, подпомагаща една ефективна система за управление на качеството. Той отчита конкретните потребности на организацията, включително правната и регулаторна рамка, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, рисковете и възможностите, както и стратегическото ръководене на организацията при планиране на това каква документирана информация да се поддържа и съхранява. Подобреното издание отчита измененията в документацията, направени след предходното издание, като например подобрения на мерките за сигурност и появата на автоматизация за контрол на потока от процеси.

И двата стандарта са разработени и актуализирани от подкомитета на ISO SC 3 Поддържащи технологии на техническия комитет ISO/TC 176 Управление на качеството и осигуряване на качеството. Секретариатът на ISO/TC 176/SC 3 се поддържа от NEN, член на ISO за Нидерландия.

Стандартите могат да бъдат закупени от БИС. ISO 10013 е въведен като български стандарт на английски език и предстои въвеждането като БДС на ISO 10014. И двата стандарта ще бъдат въведени и с превод на български език.

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 176/SC 3 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 176/SC 3 още

Системи за управление на качеството. Указания за разработване на документирана информация (ISO 10013:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

Системи за управление на качеството. Управление на организацията за постигане на резултати по качеството. Указания за реализиране на финансови и икономически ползи (ISO 10014:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още