Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Включване в процеса по стандартизация

Включване в процеса по стандартизация

Европейският стандарт се оформя от тези, които допринасят за неговото развитие.

Ето защо предложеното от Вас може да внесе промяна при създаването на даден стандарт. Lennart Jansson, директор на Firefly, предприемач на търговско оборудване за пожарна безопасност с 50 служители, със седалище в Örebro, Швеция, споделя: „Участието в разработването на стандарти ни дава възможност за работа в мрежа и събиране на информация. Можем да научим какви ще бъдат стандартите за нашите потребители и това ни дава търговско предимство при създаването на продукти в съответствие с тях”.

Има няколко начина за включване в процеса по стандартизация:

На национално ниво чрез използване на експертните Ви познания

Изразете своята позиция: БИС Ви дава възможност да предоставяте становища относно разработваните стандарти. Свържете се с нас, за да разберете повече за онлайн средствата за предоставяне на коментари. БИС предлага обучения и подкрепа за тези, които искат да прилагат стандарти или да допринесат за разработването на стандартите.

На европейско ниво

Чрез европейски партньори: европейски организации, представляващи определени сектори на индустрията, както и потребители, защитници на околната среда и работници.

Допълнителна информация за дейностите по стандартизация на CEN и CENELEC може да намерите на сайта на CEN/CENELEC, включително специализирани брошури за научни изследвания, интелигентни мрежи, МСП и други. Винаги проверявайте сайтовете на националните органи, членове, тъй като те (може да) имат издания на Вашия национален език.

На международно ниво

Все още не сте сигурни?

В изпълнение на изискването на чл. 6 от Регламент № 1025/2012 относно европейската стандартизация националните органи за стандартизация да насърчават и улесняват достъпа на МСП до стандартите и процесите, свързани с тяхното разработване, Общото събрание на БИС, проведено на 26 април 2013 г., регламентира достъпа на МСП или на сдружения от МСП, които не са членове на БИС, до работата на БИС/ТК.

Правата и задълженията на МСП при участие в дейността по стандартизация са уредени съответно в правилата и в процедурите за работа по националната стандартизация. За участие в работата на техническите комитети МСП заплащат годишни вноски, които се определят с решение на общото събрание на БИС.

Участието в процеса на стандартизация на микро-, малко или средно предприятие (МСП), което не е член на БИС, може да бъде по конкретна тема, която е от интерес за дейността му, или с упълномощен представител в даден работен орган на БИС, като:

Размерът на годишната вноска за участие на представители на микро-, малки и средни предприятия (МСП), които не са членове на БИС, в работата на техническите комитети по стандартизация, е определен с решение на Общото събрание на БИС, както следва:

Годишна вноска за представители на микро-, малки и средни предприятия:

*к – брой на техническите комитети, в които участва.

Размерът на годишната вноска е за една календарна година и следва да бъде внесен до края на първото тримесечие на текущата година.

Новоприетите представители на МСП заплащат първата годишна вноска в размер, изчислен пропорционално на месеците, за които реално участват в работата на ТК.

За да заявите Вашето желание за получаване на достъп до работата на ТК, е необходимо да попълните и изпратите до Изпълнителния директор на БИС заявление за достъп и декларация.

Документите се изпращат на имейл адрес: members@bds-bg.org.