Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Общо събрание

Върховен орган на БИС е Общото събрание.

Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва устава
2. приема и изключва членовете на БИС и определя размера на членския внос
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и двама от членовете на контролния съвет
4. приема бюджета на БИС и отчета за изпълнението му
5. приема отчета за дейността на БИС
6. може да възложи на Управителния съвет вземането на решения за приемането на членове съгласно чл.12, ал.2. и за прекратяването на членството съгласно чл.15 и чл.16 от устава на БИС.

В Общото събрание участват упълномощените представители на всички членове на БИС.
Всеки член на БИС има право на един глас в Общото събрание.

Свикване на Общото събрание: (1) Общото събрание е редовно и извънредно. Редовното общо събрание се провежда ежегодно в седалището на БИС.
(2) Редовното общо събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на БИС.
(3) Извънредно общо събрание се свиква по решение на Управителния съвет или по писмено искане на една трета от членовете на общото събрание.
(4) В случая по ал. 3 управителният съвет свиква извънредно общо събрание в 14-дневен срок от постъпване на искането. Ако управителният съвет не свика извънредно общо събрание в посочения срок, то се свиква от Софийския градски съд.
(5) Поканата за редовно или извънредно общо събрание съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква.
(6) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" най-малко един месец преди насрочения ден.

Решения на Общото събрание

Всички решения на Общото събрание класифицирани по години.