Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

На втората партньорска среща по проект ISTRA се определиха параметрите за разработването на обученията по стандартите

На втората партньорска среща по проект ISTRA се определиха параметрите за разработването на обученията по стандартите

На 30 май 2017 г. в гр. Рига, Латвия се проведе втората партньорска среща по проект ISTRA (International standards training in VET for promotion of market relevant education 2016-1-BG01-KA202-023738), финансиран по програма Erasmus+ на Европейската комисия.

Целта на срещата беше да се направи отчет на изпълненото до момента, да се планират предстоящите задачи и да се вземат решения относно бъдещото разработване на обучителните модули по стандартите от сериите ISO 31000 за управление на риска и ISO 27000 за системи за управление на сигурността на информацията.

Срещата се проведе под домакинството на Латвийския културен колеж и Бюрото по стандартизация на Латвия и на нея присъстваха общо 15 души от всички партньорски организации. БИС беше представен от Росица Георгиева, директор на дирекция „Издателска дейност, продажби и услуги”, Петър Лозев, главен експерт и секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието” и Ванина Пенчева, експерт в отдел „Международно сътрудничество”, които участват в партньорския екип на проекта от страна на БИС.

Бяха обсъдени следните теми: напредъкът по проекта, разработената виртуална обучителна среда, продуктите за популяризиране на проекта и изпълнените от партньорите дейности в тази насока, планиране на обученията за обучители за работа във виртуална обучителна среда и др. Представителите на БИС направиха презентация с предложение за структура и съдържание на обучението по управление на риска и поставиха на дискусия и решаване на ключови въпроси, свързани със съдържанието на обучението и начина на провеждането му.

Партньорите обсъдиха и взеха важни решения относно разработването на обучителните модули по стандартизация. За да се обхванат различните по възраст и подготовка целеви групи – ученици, студенти и възрастни, обучението ще бъде разработено в три модула. Първите два ще дават основни познания за стандартите и стандартизацията, за да могат да бъдат включени за изучаване от ученици в гимназиите. Третият модул ще бъде разработен на професионално ниво и ще бъде насочен само за студенти и възрастни, които да получат по-задълбочени познания по двете серии стандарти и тяхното приложение. Курсовете ще се провеждат под формата на смесено обучение – часове за самостоятелна онлайн подготовка по темите и виртуални срещи за дискусии и ще започнат в началото на 2018 г. Обучител по стандартите за управление на риска ще бъде Петър Лозев от БИС. Курсът за стандартите за системи за сигурност на информацията ще се води от Латвийското бюро по стандартизация. Обученията за обучители ще се проведат в периода м. септември – м. октомври 2017 г.

Обученията по стандартите са безплатни и всеки, който ги завърши успешно, ще получи сертификат. Желаещите за включване в обученията могат да заявят това на e-mail: rositsa.georgieva@bds-bg.org.

Партньорите обсъдиха и взеха важни решения относно разработването на обучителните модули по стандартизация