Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Достъп до обществена информация в Българския институт за стандартизация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Българския институт за стандартизация.

Искането за предоставяне на информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

При желание от страна на заявителя може да бъде направено устно запитване, като се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

За да бъде разгледано, заявлението за достъп до обществена информация трябва да съдържа следното:

трите имена на заявителя, съответно наименованието и седалището на юридическото лице;

описание на исканата информация или документи;

предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

адрес за кореспонденция със заявителя.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация може да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Примерен формуляр на заявление за достъп до информация

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

в деловодството на Българския институт за стандартизация

по електронна поща: info@bds-bg.org

по факс: +359 8174 573

чрез писмо на адрес: 1797 София, кв. „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 13

Писмените заявления за достъп до обществена информация и протоколът за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на института всеки работен ден от 8.30 - 12.30 и 13.00-16.30 часа.

Заплащане на информацията

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат в размер, определен съгласно  Наредба № Н-1 на министъра на финансите от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (обн., ДВ бр. 22 от 18.03.2022 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на института - ет.2, стая 202.

Отговор на заявленията за достъп до информация

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ изпълнителният директор на БИС взема решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация, за което се уведомява заявителят.

Телефони за справки: 02/ 81 74 527 - деловодство