Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Достъп до обществена информация в Българския институт за стандартизация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Българския институт за стандартизация.

Искането за предоставяне на информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

При желание от страна на заявителя може да бъде направено устно запитване, като се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

За да бъде разгледано, заявлението за достъп до обществена информация трябва да съдържа следното:

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация може да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Примерен формуляр на заявление за достъп до информация

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

Писмените заявления за достъп до обществена информация и протоколът за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на института всеки работен ден от 8.30 - 12.30 и 13.00-16.30 часа.

Заплащане на информацията

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат в размер, определен съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на института - ет.2, стая 202.

Отговор на заявленията за достъп до информация

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ изпълнителният директор на БИС взема решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация, за което се уведомява заявителят.

Телефони за справки: 02/ 81 74 527 - деловодство