Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

97/67/EC

Пощенски услуги в Общността

ДИРЕКТИВА 97/67/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата, изменена с директиви 2002/39/ЕC и 2008/6/ЕC ДИРЕКТИВА 2002/39/ЕC — относно по-нататъшното отваряне на пощенските услуги в общността за конкуренция ДИРЕКТИВА 2008/6/ЕC — завършване на вътрешния пазар на пощенски услуги на ЕС Закон за пощенските услуги Обн. ДВ, бр. 64 от 04.08.2000 г.; в сила от 01.08.2000 г.; изм. и доп., бр. 112 от 29.12.2001 г.; в сила от 05.02.2002 г.; изм., бр. 45 от 30.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 76 от 06.08.2002 г.; изм., бр. 26 от 21.03.2003 г.; в с ила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 19 от 01.03.2005 г.; изм. и доп., бр. 88 от 04.11.2005 г.; изм., бр. 99 от 09.12.2005 г.; в сила от 10.06.2006 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 34 от 25.04.2006 г.; в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 37 от 05.05.2006 г.; в сила от 05.05.2006 г.; изм., бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 41 от 22.05.2007 г.; доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г.; изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 87 от 03.11.2009 г., в сила от 03.11.2009 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.; доп., бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 30.06.2011 г.; изм. и доп., бр. 102 от 30.12.2010 г., в сила от 30.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 61 от 25 .07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива