Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

94/62/EC

Опаковки и отпадъци от опаковки

  1. ЗАКОН за управление на отпадъците - В сила от 13.07.2012 г. - Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г.;

  2. НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки - В сила от 06.11.2012 г. - Приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г. Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013 г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива