Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

94/62/EC

Опаковки и отпадъци от опаковки

  1. Директива (ЕС) 2018/852 изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (текст от значение за ЕИП)

  2. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В сила от 13.07.2012 г. Обн. ДВ. бр.53 от 13 юли 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 юли 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 февруари 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 ноември 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16 юли 2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.105 от 11 декември 2020г., изм. ДВ. бр.14 от 17 февруари 2021г., доп. ДВ. бр.18 от 2 март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 март 2021г.

  3. НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки - Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента