Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

93/42/EEC

Медицински изделия

Директивата е отменена
Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за медицинските изделия - Приета с ПМС №186 от 31.07.2007 г., Обн. ДВ. бр.65 от 10.08.2007 г., изм. ДВ. бр.106 от 12.12.2008 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Директива 93/42/ЕИО и Директива 90/385/ЕИО са отменени, но съответствието с хармонизираните стандарти, разработени в подкрепа на директивите, осигурява презумпция за съответствие със съответните изисквания, определени във всяка от тях и е в сила до 26 май 2024 г.

Пълен текст на директивата

Хармонизирани стандарти по директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента