Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

92/42/EEC

Изисквания за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие Приета с ПМС № 138 от 21.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.2004 г., в сила от 30.06.2005 г., изм., бр. 24 от 21.03.2006 г., в сила от 21.03.2006 г., бр. 28 от 4.04.2006 г., в сила от 4.04.2006 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм., бр. 97 от 11.11.2008 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива