Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

910/2014

Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕС Закон за електронния документ и електронния подпис Обн. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001 г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива