Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

89/106/EEC

Строителни продукти

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
В сила от 01.01.2007 г., Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006 г., попр. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007 г., попр. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007 г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Септември 2008 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г.
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителните продукти
В сила от 24.04.2011 г., приет от Европейския парламент и Съвета на 09.03.2011 г.
Публикуван в "Официален вестник" на Европейския съюз от 04.04.2011 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента