Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2016/425

Лични предпазни средства

Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51—98) последно актуализация 20.09.2016

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, в сила от 21.04.2018 г., приета с ПМС № 5 от 11.01.2018 г., Обн. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г

НАРЕДБА № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място в сила от 17.08.2001 г. издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 26 Ноември 2021г.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място ( (ДВ, БР. 46 от 2001 г.)
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването - Обн. ДВ. бр.99 от 26 Ноември 2021г.)

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента