Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2016/424/EU

Въжени линии

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПОДСИСТЕМИТЕ И ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

В сила от 21.04.2018 г.

Приета с ПМС No 200 от 21.09.2017 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017;

Наредбата се прилага за подсистемите и предпазните устройства за въжените линии,които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО (ОВ, L 81/1 от 31март 2016 г.;попр.,ОВ,L 266 от 30 септември 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/424"

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива