Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението - Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г., Обн. ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г.; изм., бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 13.06.2016 г.
Изм. обн. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г. в сила от 13.06.2016 г.

Пълен текст на директивата

Хармонизирани стандарти по директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента