Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (Текст от значение за ЕИП).
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера - В сила от 20.04.2016 г., Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г., Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г. изм. и доп., ДВ, бр.87 от 31.10.2017

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента