Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2014/33/EU

Асансьори и предпазни устройства за асансьори

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори
В сила от 20.04.2016 г.
Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г.
Обн. ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017 г

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента