Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2014/28/EU

Взривни вещества за граждански цели

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели - В сила от 20.04.2016 г., Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г., Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива