Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2013/53/EU

Плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
В сила от 18.01.2016 г.

Приета с ПМС № 388 от 30 декември 2015 г.

Обн., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2016 г., доп. ДВ. бр. 34 от 28 Април 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 87 от 31 Октомври 2017 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента