Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2013/29/EU

Пиротехнически изделия

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия - В сила от 01.07.2015 г., Приета с ПМС № 162 от 29.06.2015 г., Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива