Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2012/19/EU

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване(ОЕЕО)

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване - приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.
Изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г.

Пълен текст на директивата/регламента

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента