Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2010/35

Транспортируеми съоръжения под налягане

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане В сила от 07.10.2011 г. Приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г. Обн. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 октомври 2017г., изм. ДВ. бр.36 от 13 май 2022г.

Пълен текст на директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента