Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2009/48/EC

Безопасност на играчките

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките - ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., в сила от 20.07.2011 г.

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/725 НА КОМИСИЯТА от 16 май 2018 година за изменение, с цел адаптиране към техническия и научния прогрес, на част III, точка 13 от Приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на хром(VI)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2018:122:TOC

Пълен текст на директивата

Хармонизирани стандарти по директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента