Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2009/125/EC

Създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (Текст от значение за ЕИП)

Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ЕС европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението - В сила от 20.02.2015 г.; Приета с ПМС № 27 от 12.02.2015 г.; Обн. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 10 май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 октомври 2017г., доп. ДВ. бр.99 от 12 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 24 юли 2020г.

Пълен текст на директивата

Хармонизирани стандарти по директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента