Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2008/50/EC

Качество на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
1. Закон за чистотата на атмосферния въздух;
2. Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух;
3. Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1480 НА КОМИСИЯТА от 28 август 2015 година за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух (текст от значение за ЕИП)

Пълен текст на директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента