Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Приета с ПМС № 175 от 7.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г., в сила от 12.09.2002 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г.
Директивата е приложима до 20.04.2016 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента