Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2006/42/EC

Машини

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
В сила от 29.12.2009 г.
Приета с ПМС № 140 от 19.06.2008 г., обн. ДВ бр. 61 от 08.07.2008 г., попр. ДВ бр. 71 от 12.08.2008 г., изм. ДВ бр. 48 от 25.06.2010 г.
изм.ДВ, бр.50 от 17.06.2014, изм. и доп.ДВ, бр.87 от 31.10.2017

Комисията на ЕС трансформира Директивата за машините, за да стане Регламент за машините (MR) 2023/1230.
Регламентът относно машините е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в средата на 2023 г. След преходния период прилагането на регламента ще стане задължително.
Текстът на Регламент за машините може да бъде намерен тук:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1230&qid=1690808603705

Пълен текст на директивата/регламента

Хармонизирани стандарти по тази директива

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента