Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2004/54/EC

Минимални изисквания за безопасност за тунели на трансевропейската пътна мрежа

НАРЕДБА № 1 от 4.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (Загл. доп. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г.)

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г., в сила от 24.04.2007 г., доп., бр. 58 от 17.07.2007 г., изм. и доп., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 8 от 30.01.2015 г., в сила от 30.01.2015 г.

Пълен текст на директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента