Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 година за определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕО
1. Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.);
2. Наредба № 13 от 2 април 2007 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г.);
3. Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ. бр.87 от 30 октомври 2007 г.);
4. НАРЕДБА за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (обн., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г.);
5. НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.);

Пълен текст на директивата

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента